PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Ciechocin w 2012 roku.

Urząd Gminy Ciechocin

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ciechocin / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

421110/2011

Opis

Ciechocin: Dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Ciechocin w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 421110 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391698 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 683 77 81, faks 56 683 77 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Ciechocin w 2012 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Ciechocin w 2012 roku w szacunkowych ilościach:
- etylina bezołowiowa Pb 95 - 1400 l,
- olej napędowy - 18 500 l.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane powyżej, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 7 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, markę i nr rejestracyjny pojazdu, nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.
5. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie trzy razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur.
6. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ciechocinie z/s w Elgiszewie, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96636,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89159,35
Oferta z najniższą ceną: 89159,35 / Oferta z najwyższą ceną: 90813,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży NABIAŁU do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Areszcie Śledczym i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czerwony Bór
(podlaskie)
Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Przetarg sprzedaż nieruchomości położonych w Świnoujściu przu ul. Uzdrowiskowej.
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH