PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ropczyce / podkarpackie

Numer ogłoszenia

358570/2014

Opis

Ropczyce: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Numer ogłoszenia: 358570 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329842 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. 017 2218296, faks 017 2218298.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (tankowanie) paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego PUK Sp. z o.o. w Ropczycach w ilości: 1). Olej napędowy ON w ilości około 70 000 litrów w okresie 12 miesięcy tj. od 01.12.2014 r. do 30.11.2015 r. 2). Benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości około 2 000 litrów w okresie 12 miesięcy tj. od 01.12.2014 r. do 30.11.2015 r. 3). Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego. 2. Wskazane w ust.1 niniejszego rozdziału ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku gdy ilość zakupionych paliw w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych paliw. Dostarczane paliwa muszą spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych oraz norm PN-EN 228, PN-EN 590. 4. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe. 5. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów, maszyn lub na podstawie indywidualnego jednorazowego upoważnienia do kanistrów. 6. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane na stacji paliw Wykonawcy, czynnej codziennie (7 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę i znajdującej się na terenie miasta Ropczyce, w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby zamawiającego do wskazanej stacji paliw wykonawcy po drogach publicznych. Adres siedziby Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce 7. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy (wskazanej zgodnie z ust.6) pomniejszone o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę upust cenowy. 8. Dostawy paliw będą realizowane na stacji/ach paliw Wykonawcy. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup paliw dokonywany będzie dwa razy w miesiącu za okres do 15. każdego miesiąca i od 16. do końca każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. 9. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowa Aneta Kępka Stacja Paliw PKN Orlen nr 7502, ul. Robotnicza 1, 39-100 Ropczyce, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 309760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 359750,40
Oferta z najniższą ceną: 359750,40 / Oferta z najwyższą ceną: 365064,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja działki położonej w obrębie Czepino gmina Gryfino
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Czepino gmina gryfino
(zachodniopomorskie)
Tereny pod zabudowę położone położone w obrębie Tarnowiec gm. Goleniów na sprzedaż
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Tarnowiec gm. goleniów
(zachodniopomorskie)
Usługi hotelarskie w obiektach noclegowych typu apartamentowego z aneksem kuchennym, w terminie od 1 do 28 kwietnia 2013r.,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH