PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa podręczników w ramach projektu pn.Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Choszczno / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

247616/2013

Opis

Choszczno: Dostawa podręczników w ramach projektu pn.Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00
Numer ogłoszenia: 247616 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95777 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7657011, 12, 13, faks 95 7652093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podręczników w ramach projektu pn.Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie w ramach projektu pn. Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00
Podręczniki dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkół nr w Choszcznie przy ul. B. Chrobrego 31A
Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
- projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. Świadczenie usług edukacyjnych, wyrównawczych, specjalistycznych oraz zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński, Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00,
- wniosku - należy przez to rozumieć wniosek nr WND- POKL.09.01.02-32-21412 złożony przez Powiat Choszczeński pn. Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński, nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00,
- harmonogramie realizacji projektu - należy przez to rozumieć harmonogram realizacji projektu pn Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński, nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 POKL realizowanego przez Powiat Choszczeński Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-32-21412-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Mińska Księgarnia PEGAZ, ul. Wolnosci 17, 73-200 Choszczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3428,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2475,24
Oferta z najniższą ceną: 2475,24 / Oferta z najwyższą ceną: 2998,86
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie i dostawa meteriałów reklamowych oraz wykonanie reklamy wielkoformatowej, postepowanie Nr DP 2310 153 11.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Usługi z zakresu utrzymania zieleni wysokiej i lasów komunalnych miasta Nowej Rudy w latach 2013- 2014.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Ruda
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH