PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bolesławiec / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

117167/2014

Opis

Bolesławiec: Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 117167 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97161 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380317 (sekretariat), faks 75 7380301.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych,
materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku do Apteki Zamawiającego, z podziałem na 10 części: Pakiet 1 Produkty lecznicze dla układu sercowonaczyniowego,
Pakiet 2 Środki obniżające krzepliwość krwi, Pakiet 3 Materiały opatrunkowe, Pakiet 4 Neuroleptyki, Pakiet 5 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych, Pakiet 6 Płyny dożylne, Pakiet 7 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Pakiet 8 Środki przeciwepileptyczne, Pakiet 9 Leki
pozostałe 1 /Natrii valproas, Pakiet 10 Rękawice jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
muszą posiadać: - wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu i do używania w zależności od klasyfikacji danego produktu, - wysoką jakość i
spełniać funkcje, do jakiej zostały przeznaczone..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.62.20.00-6, 33.66.15.00-6, 33.62.10.00-9, 33.69.25.00-2, 33.65.11.00-9, 33.66.13.00-4, 33.62.11.00-0, 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.,
Servier Polska Services Sp. z o.o, ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14099,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2987,28
Oferta z najniższą ceną: 2987,28 / Oferta z najwyższą ceną: 12037,66
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Środki obniżające krzepliwość krwi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19470,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16459,20
Oferta z najniższą ceną: 16459,20 / Oferta z najwyższą ceną: 16459,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Materiały opatrunkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10924,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12169,14
Oferta z najniższą ceną: 12169,14 / Oferta z najwyższą ceną: 18727,76
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Neuroleptyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Neuca S.A, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8856,86
Oferta z najniższą ceną: 8856,86 / Oferta z najwyższą ceną: 8856,86
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asclepios S.A, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12176,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12734,92
Oferta z najniższą ceną: 12734,92 / Oferta z najwyższą ceną: 12734,92
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Płyny dożylne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asclepios S.A, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21848,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23183,83
Oferta z najniższą ceną: 23183,83 / Oferta z najwyższą ceną: 30831,16
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Neuca S.A, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21728,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7184,10
Oferta z najniższą ceną: 7184,10 / Oferta z najwyższą ceną: 17094,89
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Środki przeciwepileptyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Asclepios S.A, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30716,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28063,34
Oferta z najniższą ceną: 28063,34 / Oferta z najwyższą ceną: 28063,34
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Leki pozostałe 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sanofi Aventis Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25604,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16603,92
Oferta z najniższą ceną: 16603,92 / Oferta z najwyższą ceną: 21768,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji wraz z modernizacją budynku KP w Długołęce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Organizacja i przeprowadzenie Zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III oraz IV-VI w ramach projektu Szansa...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębno
(zachodniopomorskie)
DOSTAWA AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojnice
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH