PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu informatycznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

140561/2013

Opis

Warszawa: Dostawa sprzętu informatycznego
Numer ogłoszenia: 140561 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie , Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5311555, faks 22 6354000.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego, do siedziby Zamawiającego przy Placu Bankowym 2 w Warszawie, w tym: Laptop - 1 szt., Komputer stacjonarny - 6 szt., Serwer - 1 szt., Drukarka laserowa - 5 szt., Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - kolorowe - 1 szt.; 2. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad, pełnowartościowy.; 3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być opakowany oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta.; 4. Do każdego urządzenia należy dostarczyć komplet instrukcji, sterowników i gwarancji.; 5.Dopuszczalny jest sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach niż wymienione w specyfikacji.; 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.; 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości oraz wymagań technicznych stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.anr.gov.pl).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.62.00-4, 30.23.21.10-8, 30.12.12.00-5.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy, iż: 1) parametry techniczne oferowanego sprzętu odpowiadają minimalnym parametrom technicznym określonym przez Zamawiającego, 2) oferowany sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia wymagane standardy, w zakresie: a) zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dającymi podstawę do oznaczenia znakiem CE (posiadanie deklaracji zgodności CE), b) spełniania wymogów aktualnie obowiązującej normy Energy Star, 3) zapewni gwarancje na oferowany sprzęt, spełniający minimalne warunki określone przez Zamawiającego; Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć na formularzu Wniosku
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego: www.anr.gov.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://licytacje.uzp.gov.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.anr.gov.pl
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną lub faxem na numer lub adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Po zalogowaniu się Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 86 877,36 zł brutto; 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wielkość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); 4. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; 6. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7. W toku licytacji, Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego.
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa czas trwania: 60 minut


IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 22.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, IV piętro, pokój 4.9.
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom Zaproszenia do składania ofert, o godzinie 10:00.
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Po upływie 10 minut od złożenia ostatniego postąpienia
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
Nie dotyczy
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa istniejących hangarów na salę rekreacyjną wraz z zapleczem w budynku Przystani Kortowskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH