PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013

Izba Skarbowa w Warszawie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

499314/2013

Opis

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Numer ogłoszenia: 499314 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 453788 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, faks 22 5618018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu komputerowego: a) Switch 24 portowy - 13 szt., b) Switch 48 portowy - 20 szt., c) Switch 48 portowy - 3 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 3. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki wyrobów nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych urządzeń/sprzętu pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami urządzenia/sprzętu wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 4. W ramach prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy, Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego na przedmiot zamówienia tożsamy z zamówieniem podstawowym do wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe postępowanie. Zamówienie w ramach prawa opcji Wykonawca zrealizuje w ustalonym terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, ze wskazaniem ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia zamawianego w ramach prawa opcji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CHIMIDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192621,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159175,53
Oferta z najniższą ceną: 136726,80 / Oferta z najwyższą ceną: 206148,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Konstantynów Łódzki
(łódzkie)
Dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku
Nieruchomości, budynki biurowe, przetarg
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH