PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU...

Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słubice / lubuskie

Numer ogłoszenia

362506/2014

Opis

Słubice: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POWIECIE SŁUBICKIM
Numer ogłoszenia: 362506 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208065 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, tel. 0-95 7592019, 7592010, faks 0-95 7592011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POWIECIE SŁUBICKIM.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa, instalacja i konfiguracja 60 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (programem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, programem zabezpieczającym oraz programem ochrony rodzicielskiej) do 3 Jednostek Oświatowych podległych Zamawiającemu,
2) dostawa, instalacja i konfiguracja 40 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (programem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, programem zabezpieczającym oraz programem ochrony rodzicielskiej) w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych wytypowanych do wsparcia zlokalizowanych na terenie Powiatu Słubickiego,
3) dostawa, instalacja i konfiguracja 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych do 3 Jednostek Oświatowych podległych Zamawiającemu,
4) szkolenie beneficjentów ostatecznych w zakresie podstawowej obsługi komputera,
5) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dostępu do sieci Internet w 40 gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych i 3 Jednostkach Oświatowych podległych Zamawiającemu,
6) świadczenie usługi dostępu do Internetu (7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę) beneficjentom ostatecznym oraz 3 Jednostkom Oświatowym podległym Zamawiającemu, tj. dla 43 lokalizacji na terenie Powiatu Słubickiego,
7) świadczenie usługi pomocy technicznej (e-help-desk) dla Beneficjenta ostatecznego,
8) serwis sprzętu komputerowego oraz jednorazowy przegląd dostarczonych wcześniej zestawów komputerowych, urządzeń internetowych, urządzeń wielofunkcyjnych w końcowym etapie realizacji ww. projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania minimalne zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych podległych zamawiającemu zawarty został w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii, urządzeń - to podane zostały one jedynie, jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów, jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zamówienia publicznego.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii, oprogramowania, urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Symbole czy oznaczenia przyjęte na potrzeby szczegółowego przedmiotu zamówienia należy także traktować, jako typ na przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, technologie, oprogramowanie, urządzenia innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.
W przypadku, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

2. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem będący przedmiotem zamówienia zostanie użyczony nieodpłatnie Jednostkom Oświatowym podległym Zamawiającemu oraz wybranym Beneficjentom ostatecznym.

3. Wymagania Zamawiającego:
1) Dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu, spełniający wymagania określone przez zamawiającego.
2) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę części zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usług towarzyszących dostawie tj. transport, załadunek, rozładunek, wniesienie przedmiotu dostawy do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.
4) Poszczególne rodzaje dostarczonych urządzeń w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być jednorodne pod względem producenta, marki oraz parametrów.
5) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. W przypadku licencji zbiorczej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania.

6) Do obowiązków wykonawcy należy oznakowanie dostarczonego sprzętu komputerowego nalepkami samoprzylepnymi informującymi o dofinansowaniu w ramach programu pomocowego POIG. Zamawiający posiada nalepki, które wykonawca może odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach.
7) Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane zestawy komputerowe na okres 71 miesięcy.
8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji działań oraz współpracy z zamawiającym, pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym (wyznaczenia osób do kontaktów roboczych, kontakt telefoniczny i e-mail), informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji zadania).

4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Celem głównym ww. Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych (beneficjentów ostatecznych) z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m. in. trudnej sytuacji ekonomicznej i lub z powodu niepełnosprawności. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany do nieodpłatnego wykorzystania przez beneficjentów ostatecznych (osobę/osoby trzecie) na podstawie Umowy użyczenia w celach niekomercyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian podmiotów i beneficjentów ostatecznych (osobę osób trzecich) na rzecz których następować będzie użyczenie przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.24.12.00-2, 48.00.00.00-8, 48.22.00.00-6, 48.31.00.00-4, 48.62.00.00-0, 66.51.00.00-8, 72.40.00.00-4, 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Unizeto Technologies S. A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 415470,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 419319,30
Oferta z najniższą ceną: 419319,30 / Oferta z najwyższą ceną: 428737,41
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup i dostawa bonów towarowych (papierowych) dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Jastrzębie-zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH