PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

264903/2014

Opis

Wrocław: Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków.
Numer ogłoszenia: 264903 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250815 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 733 11 40, faks 071 733 11 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronic Poland Spółka z o.o, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76302,00
Oferta z najniższą ceną: 76302,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76302,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca jest jedynym producentem, dystrybutorem i dostawcą sprzętu do wykonywania kroizolacji balonowych w migotaniu przedsionków.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SUKCESYWNE DOSTAWY FORMALINY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
DOSTAWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W PRENUMERACIE NA ROK 2012 DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH