PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu medycznego - stołu operacyjnego sygn DZP/25PN/2012

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

173915/2012

Opis

Zabrze: Dostawa sprzętu medycznego - stołu operacyjnego sygn DZP/25PN/2012
Numer ogłoszenia: 173915 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252802 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego - stołu operacyjnego sygn DZP/25PN/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego - stołu operacyjnego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 7 do SIWZ - parametry techniczne. 2.Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców (Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają): 1) zapewnią transport produktu (sprzętu) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku do SIWZ, a także dostarczą opis w języku polskim lub instrukcję obsługi zawierającą informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych, 3) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesiące od daty uruchomienia i przekazania sprzętu, 4) zaoferują produkt spełniający wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadają świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja zgodności CE) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty do oferty, 5) zaoferują termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.21.00-4, 33.19.22.30-3, 33.19.22.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MTC MEDICAL TRADING COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 68, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98820,00
Oferta z najniższą ceną: 98820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98820,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rząśnik
(mazowieckie)
Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie Lubelskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrów Lubelski
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH