PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

27680/2013

Opis

Katowice: DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Numer ogłoszenia: 27680 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497136 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska pompowego - zestaw pompy turbomolekularnej z pompą rotacyjną, zwanych dalej zestawem, którego parametry techniczne określona zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymagał, by oferowany zestaw był fabrycznie nowy.
3. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę zestawu oraz jego rozładunek i wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Miejsce dostarczenia zestawu:
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice;
6. Zamawiający dopuszczał składanie ofert równoważnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na oferowany zestaw na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
8. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający dopuszczał możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
10. Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie przewidywał aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewidywał udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie przewidywał zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie ograniczał możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.25.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

APVACUUM Sp. z o. o., ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41102,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47711,70
Oferta z najniższą ceną: 47711,70 / Oferta z najwyższą ceną: 47711,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Artykuły do RTG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Nasiona rzepaku ozimego odmiany TRINITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pawłowice
(wielkopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Recław gm. Wolin
Nieruchomości, grunty inne, inne
Recław gm. wolin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH