PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 15.

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kup / opolskie

Numer ogłoszenia

209672/2014

Opis

Kup: Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 15.
Numer ogłoszenia: 209672 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184212 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, woj. opolskie, tel. 077 4695740 w. 409, 4695741, faks 077 469 57 40 w. 348.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 15..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego -(wraz z transportem i rozładunkiem w magazynie sprzętu medycznego) towarów wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do OFERTY. 2. Ilości towarów, podane w formularzu cenowym, stanowiące przewidywany zakres dostaw w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - mają charakter orientacyjny i będą stanowić podstawę do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umownej. 3. Rzeczywista ilość towarów, zlecona do dostawy w ww. okresie może różnić się od ilości określonych w formularzu cenowym. Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych towarów, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie - formularzu cenowym. 4. Oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych co oznacza, że winno zostać dokonane Zgłoszenie/Powiadomienie/Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dla każdej zaoferowanej pozycji asortymentowej będącej wyrobem medycznym, a tym samym Wykonawca winien dysponować formularzami Zgłoszenia/Powiadomienia/ Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzającymi ten fakt. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek oferowanych produktów w celu zweryfikowania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wymaga się opisu na opakowaniach indywidualnych: data produkcji, data ważności, nr. serii, pojemność, długość, rozmiar itp. Opisy w języku polskim. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poszczególnych zestawów. W zakresie zestawu nr 15 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej pozycji z osobna..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zestaw 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17229,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16680,44
Oferta z najniższą ceną: 16680,44 / Oferta z najwyższą ceną: 20005,71
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zestaw nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFORMER MED Sp. z o. o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2740,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2407,99
Oferta z najniższą ceną: 2407,99 / Oferta z najwyższą ceną: 2407,99
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zestaw nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp. z o. o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4670,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4864,32
Oferta z najniższą ceną: 4864,32 / Oferta z najwyższą ceną: 8316,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zestaw nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VARIMED Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8297,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8634,60
Oferta z najniższą ceną: 8634,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8634,60
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zestaw nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16393,32
Oferta z najniższą ceną: 16393,32 / Oferta z najwyższą ceną: 17034,30
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zestaw nr 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1735,02
Oferta z najniższą ceną: 1735,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1806,30
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zestaw nr 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30,78
Oferta z najniższą ceną: 30,78 / Oferta z najwyższą ceną: 30,78
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zestaw nr 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3305,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2758,05
Oferta z najniższą ceną: 2758,05 / Oferta z najwyższą ceną: 2758,05
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Zestaw nr 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDISOFT Przedsiębiorstwo Wdrożeń Systemów Informatyki Medycznej, ul. Romualda Mielczarskiego 1 lok. 17, 02-798 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6005,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6485,40
Oferta z najniższą ceną: 6485,40 / Oferta z najwyższą ceną: 9612,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Zestaw nr 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1950,48
Oferta z najniższą ceną: 1950,48 / Oferta z najwyższą ceną: 2507,76
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zestaw nr 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIALMED Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 320,76
Oferta z najniższą ceną: 320,76 / Oferta z najwyższą ceną: 320,76
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zestaw nr 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5400,00
Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7344,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zestaw nr 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S. A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17137,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9427,41
Oferta z najniższą ceną: 9427,41 / Oferta z najwyższą ceną: 9427,41
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zestaw nr 15, poz. 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 293,00
Oferta z najniższą ceną: 293,00 / Oferta z najwyższą ceną: 293,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Zestaw nr 15, poz. 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROMED S. A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 874,80
Oferta z najniższą ceną: 874,80 / Oferta z najwyższą ceną: 874,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH