PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne, rękawice chirurgiczne

Szpital w Szczecinku sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecinek / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

245910/2014

Opis

Szczecinek: Dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne, rękawice chirurgiczne
Numer ogłoszenia: 245910 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117062 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital w Szczecinku sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3726720, 3726721, faks 094 3726729, 3730886.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne, rękawice chirurgiczne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne, rękawice chirurgiczne.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 1 (formularz cenowy) i podzielony na części-pakiety od nr 1 do nr 11 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców:
Pakiet nr 1 - serwety operacyjne i zabiegowe - poz. 16,
Pakiet nr 2 - zestawy serwet sterylnych - poz. 2,
Pakiet nr 3 - sterylne osłony na sprzęt - poz. 5,
Pakiet nr 4 - sterylne fartuchy - poz. 2,
Pakiet nr 5 - sterylne osłony na kończyny - poz. 1,
Pakiet nr 6 - rękawice sterylne chirurgiczne - poz. 4,
Pakiet nr 7 - sterylne serwety pionowe - poz. 2,
Pakiet nr 8 - zestawy uniwersalne i inne serwet sterylnych - poz. 10,
Pakiet nr 9 - zestawy różne - poz. 10,
Pakiet nr 10 - podkłady higieniczne - poz. 5,
Pakiet nr 11 - zestawy do dez. i zdejmowania szwów - poz. 2.

Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym-
Załącznik nr 2.
Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679)
Termin gwarancji - użytkowania oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum 24 miesiące. Zamawiający zastrzega prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 50%.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: serwety operacyjne i zabiegowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56884,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58722,50
Oferta z najniższą ceną: 58722,50 / Oferta z najwyższą ceną: 58722,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: sterylne osłony na sprzęt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9792,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7592,00
Oferta z najniższą ceną: 7592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7592,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: strylne fartuchy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27215,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26120,00
Oferta z najniższą ceną: 26120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26340,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: sterylne osłony na kończyny`
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3936,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2877,00
Oferta z najniższą ceną: 2877,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4725,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: rękawice sterylne chirurgiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCATOR MEDICAL S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34579,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35000,00
Oferta z najniższą ceną: 35000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35000,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: zestawy uniwersalne i inne serwet sterylnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138427,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139242,50
Oferta z najniższą ceną: 139242,50 / Oferta z najwyższą ceną: 139242,50
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: zestawy różne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna,, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194082,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 176600,00
Oferta z najniższą ceną: 176600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176600,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: podkłady higieniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5936,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5353,50
Oferta z najniższą ceną: 5353,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5353,50
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: zestawy do dezynfekcji i zdejmowania szwów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1377,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1342,20
Oferta z najniższą ceną: 1342,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1342,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Namysłów
(opolskie)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słubice
(lubuskie)
Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH