PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa zestawów komputerowych wraz z ubezpieczeniem i oprogramowaniem, drukarek i łącza internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach...

Urząd Gminy w Stegnie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stegna / pomorskie

Numer ogłoszenia

86733/2014

Opis

Stegna: Dostawa zestawów komputerowych wraz z ubezpieczeniem i oprogramowaniem, drukarek i łącza internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
Numer ogłoszenia: 86733 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33849 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34/6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, tel. 055 2478171, faks 055 2478395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych wraz z ubezpieczeniem i oprogramowaniem, drukarek i łącza internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1)Dostawa zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - 32 szt.
2)Dostawa zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla placówek oświatowych podległych Zamawiającemu - 65 szt.
3)Dostawa zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla jednostek podległych Zamawiającemu - 48 szt.
4)Dostawa drukarek z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - 32 szt.
5)Dostawa drukarek dla jednostek podległych Zamawiającemu - 15 szt.
6)Dostawa licencji wraz z zapewnieniem dostępu dla nauczycieli i rodziców do e-dziennika dla Zespołu Szkół w Stegnie, Zespołu Szkół w Tujsku, Szkoły Podstawowej w Jantarze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy i Gimnazjum w Mikoszewie - 5 szt.
7)Dostawa oprogramowania komputerowego biurowego i antywirusowego - 145 szt
8)Dostawa oprogramowania dla świetlic środowiskowych - 26 szt.
9)Dostawa programów ochrony rodzicielskiej - 32 szt.
10)Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych - 28 szt
11)Instalacja dostarczonego sprzętu komputerowego - 145 szt.
12)Instalacja usługi dostępu do Internetu dla uczestników projektu - 52 lokalizacji
13)Dostarczanie sygnału internetowego do 5 szkół, 15 jednostek podległych Zamawiającemu w tym 2 bibliotek publicznych oraz 32 gospodarstw domowych z terenu Gminy Stegna przez 6 miesięcy - 52 lokalizacji
14)Świadczenie usług serwisowych dla dostarczonego sprzętu komputerowego przez 36 miesięcy - 145 szt.
15)Ubezpieczenie dostarczonego sprzętu komputerowego - 145 szt.
16)Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (gospodarstw domowych) Pierwsze z podstawowej obsługi komputera, drugie z korzystania z Internetu.
3.Wymagania w zakresie innych cech:
1)Komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
2)Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
3)Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i użytkowania,
4)Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym w siedzibach jednostek podległych Zamawiającemu oraz u beneficjentów ostatecznych projektu (pod adresami wskazanymi przez Zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu Zamawiającemu oraz beneficjentom ostatecznym i aby nie była konieczna ich ingerencja;
5)Zestawy komputerowe zostaną użyczone wraz z oprogramowaniem na podstawie umów użyczenia na cele nie komercyjne beneficjentom ostatecznym projektu wyłonionym w przeprowadzonym naborze w ramach projektu pn: Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Zamawiający nie wyklucza ewentualnych zmian podmiotów na rzecz których następować będzie użyczenie. Ww zestawy będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu.
6)Licencje dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do użyczenia oprogramowania na dowolny okres beneficjentom ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) na podstawie umowy użyczenia;
7) Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń - stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4.Wykonawca udziela gwarancji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń ( Załącznik Nr 1 do SIWZ) .
5.Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowych konfiguracji oferowanych urządzeń zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu pod warunkiem, że nie powodują one dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w stosunku do ceny oferowanej Wykonawcy.
6.W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta i model oferowane go sprzętu i oprogramowania oraz oferowane okresy gwarancji.
7.Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm
i instrukcji.
8.Wymagania stawiane Wykonawcy:
1)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
2)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4)Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
9.Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane z materiałów wyłącznie nowych, które zapewni Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego za mówienia.
Uwaga: Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użył konkretnych nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rzeczy równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze od wskazanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-0, 30.21.31.00-0, 48.76.10.00-0, 48.77.30.00-0, 72.26.80.00-0, 72.50.00.00-0, 72.51.43.00-0, 30.20.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Programu Operascyjnego Innowacyjna Gospodarka.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAXTO, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1019650,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 916393,47
Oferta z najniższą ceną: 916393,47 / Oferta z najwyższą ceną: 916393,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rypin
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zembrzyce
(małopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH