PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

45031/2014

Opis

Poznań: Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 45031 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15591 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6477200, faks 061 8201709.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych średnich i małych, podkładów pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Znaki drogowe typu A-900 z folii I generacji typ średni - max. 400 szt.,
2. Znaki drogowe typu B-800 z folii I generacji - max. 400 szt.,
3. Znaki drogowe typu C-800 z folii I generacji - max. 400 szt.,
4. Znaki drogowe na podkładzie z blachy ocynkowanej typu G-1 - max. 100 szt.,
5. Znaki drogowe typu U-3a z folii I generacji - max. 100 szt.,
6. Znaki drogowe typu U-4a z folii I generacji - max. 50 szt.,
7. Znaki drogowe typu U-4b z folii I generacji - max. 100 szt.,
8. Znaki drogowe typu D-600x600 z folii I generacji - max. 400 szt.,
9. Znaki drogowe typu U-6a z folii I generacji - max. 100 szt.,
10. Znaki drogowe typu A-7 z folii II generacji typ średni - max. 200 szt.,
11. Znaki drogowe typu B-20 z folii II generacji - max. 100 szt.,
12. Znaki drogowe typu B-2 z folii II generacji - max. 100 szt.,
13. Znaki drogowe typu D-6 z folii II generacji - max. 200 szt.,
14. Tablica prowadząca ciągła U-3c (dł.2,4m) - max. 50 szt.,
15. Taśma do mocowania znaków - max. 5000 mb,
16. Zapinki do taśmy - max. 2000 szt.,
17. Podkłady pod tablice m2 - max. 300 m2,
18. Uchwyty do mocowania znaków - max. 5000 szt.,
19. Podkłady pod tabliczki m2 - max. 100 m2,
20. Tablica U-21 a i b skrzynkowe ograniczniki skrajni z tworzywa sztucznego do montażu na podstawach gumowych - max. 100 szt.,
21. Słupki prowadzące U-1a - max. 100 szt.,
22. Tabliczki odblaskowe typu T z folii I generacji - max. 300 szt.

Wymiary znaków i tablic, symbole, kolorystyka powinny ściśle odpowiadać wzorom podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. znaki drogowe odblaskowe, podkłady pod tablice i tabliczki winny być wykonane z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, (z wyjątkiem znaków G-1, które winny być wykonane z blachy ocynkowanej grub.1,25 mm), podwójnie zaginanej krawędziowo na całym obwodzie, z folii odblaskowej I lub II generacji.
2. całość lica znaków winna być wykonana metodą sitodruku.
3. tarcze znaków i podkłady pod tablice lub tabliczki winny posiadać profil montażowo-usztywniający (szyna) do którego montuje się uchwyt uniwersalny typu fala lub fala + ząbek.
4. profile winny znajdować się w dwóch miejscach (góra i dół) z tyłu znaku lub podkładu do którego montuje się odpowiedni uchwyt uniwersalny w celu zamontowania ich na słupkach lub na latarniach taśmą typu Bandimex.
5. długość profili winna wynosić 90% szerokości tarczy znaku lub podkładu w miejscu ich mocowania.
6. uchwyty do znaków typu fala, na taśmę Bandimex o szer. 12,7 mm lub fala + ząbek do słupków o O 60 mm muszą być ocynkowane galwanicznie.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Termin dostawy do 10 dni od daty złożonego zamówienia.
Miejsce dostawy: Centrum Operacyjne Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu ul. Górecka 15 w Poznaniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 299000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 258361,50
Oferta z najniższą ceną: 258361,50 / Oferta z najwyższą ceną: 366000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH