PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2014 ROKU

Gmina Repki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Repki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

195012/2014

Opis

Repki: DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2014 ROKU
Numer ogłoszenia: 195012 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146446 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, woj. mazowieckie, tel. 025 7875029, faks 025 7875066.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2014 ROKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2014 roku. Dostarczony żwir musi być gruboziarnisty ( ponad 50 % frakcji 2-40 mm) wolny od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych- ilości ok. 2000 m3 1) Żwir należy rozgarnąć na drogach bez profilowania w terminie do 3 dni od momentu dostawy. 2) Z uwagi na to, że dostawy będą się odbywały na drogi nie utwardzone, gdzie może być problem z nawrotami samochodów o dużej ładowności wykonawca powinien dostosować sprzęt do warunków na poszczególnych drogach lokalnych. Dostawy należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne nie niszczyć dróg dojazdowych. 3) Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za 1 m3 żwiru niezależnie od miejsca jego dostawy. Wynagrodzenie całkowite wykonawcy będzie płatne na podstawie faktycznie dostarczonych m3 żwiru. 4) Szczegółowy termin dostaw żwiru do poszczególnych sołectw należy wcześniej ustalić z Kierownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska Leśnictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz sołtysem. Wykonawca sporządzi wykaz dostaw zrealizowanych w danym sołectwie, który potwierdzać będą sołtysi lub upoważnienie przedstawiciele rady sołeckiej. 5) Żwir będący przedmiotem dostawy musi pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesje na wydobywanie kopalin. 6) Dostawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego poszczególnej partii dostawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo-Handlowa Zdzisław Bartosiak, Karlusin 52, 08-300 Sokołow Podlaski, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 81180,00
Oferta z najniższą ceną: 81180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108240,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH