PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Garwolin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Garwolin / mazowieckie

Numer ogłoszenia

191359/2014

Opis

Garwolin: Dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Garwolin
Numer ogłoszenia: 191359 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120585 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08, faks 25 6844700 w.619; 684 37 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Garwolin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału, ryb wędzonych i mrożonych oraz tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek dla Kuchni Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 w okresie 12 miesięcy. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr 1 - Nabiał; Zadanie nr 2 - Pieczywo; Zadanie nr 3 - Mrożonki; Zadanie nr 4 - Mięso i wędliny; Zadanie nr 5 - Warzywa i owoce; Zadanie nr 6 - Artykuły spożywcze; Zadanie nr 7 - Przyprawy; Zadanie nr 8 - Ryby mrożone i wędzone; Zadanie nr 9 - Tłuszcze roślinne, sery i przetwory mleczne oraz odżywki. 3.Części (zadania) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne, wybrane pozycje z zadania. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4.Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5.Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia. 6.Zamawiający wymaga utrzymania stałości cen ofertowych przez cały okres trwania umowy - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Natomiast odnośnie do zadanie nr 5 (warzywa i owoce) - wysokość cen każdorazowo ustalana będzie na podstawie przeciętnych notowań z Warszawskiego Rynku Rolno-Spożywczego BRONISZE z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dostawę. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jako załącznika wydruku notowań cen w/w giełdy, na podstawie którego nastąpiło wyliczenie cen. 7.Termin dostawy dnia następnego po złożeniu zamówienia. 8.Wykonawca dostarczy zamawiane artykuły na własny koszt i ryzyko do Kuchni Szpitala w Garwolinie ul. Lubelska 50, przy zachowaniu odpowiednich reżimów
2
sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności. 9.Do każdej dostawy (dotyczy mięsa, drobiu, jaj i nabiału) Wykonawca zobligowany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument HDI. 10.Każdy dostarczony produkt spożywczy musi być zaopatrzony w czytelne etykiety z opisem składu tegoż produktu, terminem spożycia i numerem partii. 11.Zamawiający dopuszcza możliwość, że waga oferowanych artykułów spożywczych i przypraw może wahać się w granicach +/-10%. Jednak w sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje artykuł o większej dopuszczalnej wadze cena tego artykułu pozostanie adekwatna do wymaganej wagi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (dotyczy zadania nr 6 i 7). 12.Dostawy artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału oraz ryb i produktów mrożonych odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez upoważnionych pracowników SP ZOZ Garwolin, określających rodzaje i ilości zamawianych artykułów. 13.Oferowany asortyment musi posiadać termin ważności do spożycia gwarantujący jego właściwe i racjonalne wykorzystanie. 14.Dopuszcza się zmiany cen następujących przypadkach: obniżenia cen, zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, obniżenia ceny jednostkowej asortymentu, zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany nazwy Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących strony, zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy, zmiany wielkości opakowań nie mających wpływu na przedmiotową ofertę. 15.Ceny podlegać będą przeliczeniu odpowiednio do zmian w oparciu o złożoną ofertę i ulegają zmianie z chwilą wejścia w życie stosownych przepisów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.21.00-0, 15.53.00.00-2, 15.81.00.00-9, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.22.00-5, 15.33.11.70-9, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.13.13.10-1, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.87.00.00-7, 15.87.12.00-6, 15.89.15.00-5, 15.22.10.00-3, 15.23.40.00-7, 15.41.22.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Nabiał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74330,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79842,00
Oferta z najniższą ceną: 79842,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84787,50
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U.P. ŻABCZYŃSCY Sp. j., ul. Młyńska 7, 08-450 Łaskarzew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51366,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 53380,62
Oferta z najniższą ceną: 36814,50 / Oferta z najwyższą ceną: 53380,62
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Mrożonki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia WIDAN EXPORT IMPORT Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6704,78
Oferta z najniższą ceną: 6704,78 / Oferta z najwyższą ceną: 9370,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Mięso i wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. Janpol Sp. j. Janusz Wyglądała, Jarosław Wyglądała, ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145351,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 148538,25
Oferta z najniższą ceną: 148538,25 / Oferta z najwyższą ceną: 161489,16
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Warzywa i owoce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAZUR-JUNIOR Hurt Owoce Warzywa Krzysztof Mazur, ul. Parysowska 21, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38619,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47904,27
Oferta z najniższą ceną: 47904,27 / Oferta z najwyższą ceną: 47904,27
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Artykuły spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 Płochocin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47755,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36714,05
Oferta z najniższą ceną: 36714,05 / Oferta z najwyższą ceną: 39036,69
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Przyprawy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6289,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4118,23
Oferta z najniższą ceną: 4074,57 / Oferta z najwyższą ceną: 9500,49
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Ryby mrożone i wędzone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. JANPOL Sp. j. Janusz Wyglądała, Jarosław Wygladała, ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17190,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15414,00
Oferta z najniższą ceną: 15414,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15414,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Tłuszcze roślinne, sery i przetwory mleczne oraz odżywki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. JANPOL Sp. j. Janusz Wyglądała, Jarosław Wyglądała, ul. Taragowa 2, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12945,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11403,90
Oferta z najniższą ceną: 11403,90 / Oferta z najwyższą ceną: 12115,71
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH