PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW DO SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ustrzyki Dolne / podkarpackie

Numer ogłoszenia

148404/2013

Opis

Ustrzyki Dolne: DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW DO SP ZOZ
Numer ogłoszenia: 148404 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124102 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, tel. 13 4611028, faks 13 4611028.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW DO SP ZOZ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy antybiotyków w asortymencie i ilościach podanych w Formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załącznik nr 1A do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: - Zadanie nr 1 - Antybiotyki 1 - Zadanie nr 2 - Antybiotyki 2 3. Zamawiający zastrzega składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym zadaniu. 4. Zaoferowane preparaty farmaceutyczne muszą posiadać aktualne atesty i dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne tj. że oferowane leki znajdują się w Urzędowym Spisie Leków (jeżeli dotyczy). Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz.679 z zm.). 5. Termin ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany jednostki miary wskazanej w Formularzach cenowych. Zmiana może polegać na zamianie opakowań na sztuki lub sztuk na opakowania z zastrzeżeniem odpowiedniego przeliczenia i zachowania ogólnej wymaganej ilości oraz pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje opakowania najmniejsze zarejestrowane lub dostępne na rynku. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca - w przypadku wygrania postępowania - umieszczał na fakturze VAT datę ważności i numer serii zgodnie z dostawą. 8. Zamawiający wymaga aby w przypadku wprowadzenia zamienników leków podać w Formularzu cenowym proponowaną nazwę handlową. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych: w przypadku preparatów farmaceutycznych - synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, tej samej dawki co lek oryginalny. 10. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Antybiotyki 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FARMACOL S.A, UL. RZEPAKOWA 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6820,00
Oferta z najniższą ceną: 6820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6820,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Antybiotyki 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14900,00
Oferta z najniższą ceną: 14900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na wykonanie remontu budynku położonego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bobowa
(małopolskie)
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomości, budynki inne, inne
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH