PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy cukru, dżemów, marmolady

Areszt Śledczy w Ostrołęce

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrołęka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

139163/2012

Opis

Ostrołęka: Dostawy cukru, dżemów, marmolady
Numer ogłoszenia: 139163 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114583 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Ostrołęce, ul. Romualda Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 760 52 11, faks 0-29 760 52 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy cukru, dżemów, marmolady.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1
Dostawa dżemów - Dżem 2 700 kg ,CPV 15332290-3, PN-A-75100:1994/Az1.2000, słoiki lub wiaderka do 20 kg, termin przydatności do spożyci minimum 60 dni od daty dostawy
Zadanie 2
Dostawy marmolady - Marmolada 2 300 kg, CPV 15332230-5, PN-93/A-75103, słoiki lub wiaderka do 20 kg, termin przydatności do spożyci minimum 60 dni od daty dostawy
Zadanie 3
Dostawy cukru - cukier biały kryształ CPV 15831200-4, PN-A-74850: 1996, gatunek pierwszy opakowanie max 50kg 5 000 kg,
Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
A. Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
B. Towar będzie zamawiany sukcesywnie. Dostawy będą realizowane do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Ostrołęce w Przytułach Starych, 07-411 Rzekuń, Przytuły Stare 13 A.
C. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w umowie, na warunkach w niej określonych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zamawianych ilości
poszczególnych asortymentów w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
D. Zamówienia będą składane telefonicznie lub pisemnie (faxem) u Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas na przygotowanie dostawy w ilościach podanych przez Zamawiającego.
E. Korekta zamówień dokonywana będzie nie później niż 24 godziny przed realizacją zamówienia. Dostawy częściowe realizowane będą zgodnie z zamówieniem do siedziby zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
F. Transport towaru Wykonawca będzie realizował do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30.00 do 11.00 w ilościach określonych przez Zamawiającego, z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w szczególnych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego dostawy w dni wolne i świąteczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.22.90-3, 15.33.22.30-5, 15.83.12.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa dżemów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nova Fruct Sp. z o.o., Krężnica Okrągła 19, 24-200 Bełżyce, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11080,80
Oferta z najniższą ceną: 11080,80 / Oferta z najwyższą ceną: 20120,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawy cukru
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import - Export Produkcyjno - Handlowe LIPRO Roman Lipowicz, ul. Aliantów 4, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19332,00
Oferta z najniższą ceną: 19332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20520,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Świdniku
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Lublin
(lubelskie)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotoniki Politechniki Wrocławskiej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH