PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy lodów do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

AQUADROM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2019-05-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ruda Śląska / śląskie

Numer ogłoszenia

510086102-N-2019

Opis

Ogłoszenie nr 510086102-N-2019 z dnia 05-05-2019 r.
AQUADROM Sp. z o.o.: Dostawy lodów do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527916-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
AQUADROM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24030950400000, ul. ul. Kłodnicka  , 41-706  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 797 32 70, e-mail zamowienia@aquadrom.pl, faks 32 797 32 71.
Adres strony internetowej (url): www.aquadrom.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: podmiot o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy PZP
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy lodów do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotemzamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - lody oraz dodatkilodowe. Szczegółowy wykaz, parametry oraz ilości produktów zawiera Formularz nr 3 do SIWZ - kalkulacja ceny ofertowej. Kod CPV: 15555000-3 Lody iprodukty podobne Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do wyposażenia Zamawiającego w następujące urządzenia i akcesoriakompatybilne z zaoferowanymi produktami spożywczymi: -urządzenia chłodnicze: zamrażarka wolnostojąca w ilości 2 sztuki -kosze na śmieci w ilości 4sztuki -potykacz w ilości 3 sztuki -parasole w ilości 4 sztuki w sezonie od 15.04.2019 do 31.10.2019 oraz od 15.04.2020 do dnia 31.10.2020 -pucharki dolodów w ilości 60 sztuk -podajnik na lody w ilości 4 sztuki -podajnik na wafle w ilości 4 sztuki -fartuszek 20 sztuk 2.Dodatkowe wymagania. Produktybędące przedmiotem zamówienia będą wytwarzane zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), będą spełniać prawem określone wymogibezpieczeństwa żywności i żywienia, posiadać ważny termin przydatności do spożycia (nie później niż w 3?4 okresu przydatności do spożyciaprzewidzianego dla danego artykułu spożywczego) oraz posiadać atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do ich spożycia przezludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia będzie zapewniałbezpieczeństwo dostaw i winien być zgodny z obowiązującym systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym. 3.Cykl życia produktu. Zamawiającyinformuje, iż koszty związane z cyklem życia produktu tj. koszty magazynowania, przetworzenia produktów oraz ich utylizacji ponosi Zamawiający,natomiast koszty produkcji, pakowania oraz dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 4.Rozwiązania równoważne. Tam, gdzie w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, załącznikach, umowie został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lubszczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych wdokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie produktów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne podwzględem jakościowym i użytkowym. 5.Warunki płatności. Należność za dostarczone artykuły spożywcze będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni oddaty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej wystawianej za miesiąc świadczonych dostaw.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15555000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 201000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 213840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 213840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213840.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH