PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii - 3 miesiące

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

23235/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 23235 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19685 - 2013 data 06.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. WZÓR I: § 4 ust. 3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 4 ust. 4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 4 ust. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. § 4 ust. 6. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego. WZÓR II: § 1 ust. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w banku w poszczególnych rozmiarach w ramach grupy asortymentowej. § 6 ust. 6. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 6 ust. 7. Stałość cen, o której mowa w ust. 6, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 6 ust. 8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. § 6 ust. 9. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 2. Po zakończeniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Instrumentarium zostanie zwrócone w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego instrumentarium, o którym mowa w §2, przed terminem zakończenia umowy. § 10 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 1 ust. 14, § 6 i § 8 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego, 6) zmiany serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 3. WZÓR III: § 1 ust. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w banku w poszczególnych rozmiarach w ramach grupy asortymentowej. § 4 ust. 5. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 4 ust. 6. Stałość cen, o której mowa w ust. 5, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku nr 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 4 ust. 7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. § 4 ust. 8. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 1 ust. 14 i § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego. WZÓR IV: § 6 ust. 4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 6 ust. 5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 6 ust. 6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. § 6 ust. 7. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 2. Po zakończeniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Instrumentarium zostanie zwrócone w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego instrumentarium, o którym mowa w §2, przed terminem zakończenia umowy. § 10 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 6 i § 8 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego, 6) zmiany serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 3..
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. WZÓR I: § 4 ust. 3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 4 ust. 4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 4 ust. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. § 4 ust. 6. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego. WZÓR II: § 1 ust. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w banku w poszczególnych rozmiarach w ramach grupy asortymentowej. § 6 ust. 6. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 6 ust. 7. Stałość cen, o której mowa w ust. 6, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 6 ust. 8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. § 6 ust. 9. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 2. Po zakończeniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Instrumentarium zostanie zwrócone w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego instrumentarium, o którym mowa w §2, przed terminem zakończenia umowy. § 10 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 1 ust. 14, § 6 i § 8 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego, 6) zmiany serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 3. WZÓR IV: § 6 ust. 4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres obowiązywania umowy. § 6 ust. 5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie. § 6 ust. 6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ewentualny koszt naliczenia wyższej stawki leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto wskazaną w załączniku nr 1 do umowy tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. § 6 ust. 7. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia wartości brutto przedmiotu umowy. § 8 ust. 2. Po zakończeniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Instrumentarium zostanie zwrócone w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego instrumentarium, o którym mowa w §2, przed terminem zakończenia umowy. § 10 ust. 3. Oprócz wypadków wskazanych w § 6 i § 8 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa), 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie więcej niż o 3 miesiące, 5) zmiany konta bankowego, 6) zmiany serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 3..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, bud. C, II piętro, lok. 210.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, bud. C, II piętro, lok. 210.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH