PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostosowanie toalet oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu poprzez zakup i montaż urządzeń dla...

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tomaszów Lubelski / lubelskie

Numer ogłoszenia

403520/2014

Opis

Tomaszów Lubelski: Dostosowanie toalet oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu poprzez zakup i montaż urządzeń dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Numer ogłoszenia: 403520 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336202 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6643085, faks 084 6643873.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie toalet oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu poprzez zakup i montaż urządzeń dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: jest Dostosowanie toalet oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu poprzez zakup i montaż urządzeń dla potrzeb projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego do
5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w: Szarowoli, oraz szkołach podstawowych w: Pasiekach, Rogoźnie, Typinie i Ulowie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część I Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu .
Część II Wyposażenie pomieszczeń kuchenny z których korzystają dzieci oraz personel.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedna lub więcej części , na jakie został podzielony przedmiot zamówienia
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz ilości do poszczególnych oddziałów przedszkolnych zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Miejsca dostaw:
a) SP Pasieki
Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 87, 22-600 Tomaszów Lubelski;
b) SP Rogóźno:
Szkoła Podstawowa w Rogoźnie, Rogoźno, ul. Wyzwolenia 100,
22-600 Tomaszów Lubelski
c) ZSP Szarowola
Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli, Szarowola 126
22-600 Tomaszów Lubelski
d) Sp Typin,
Szkoła Podstawowa w Typinie, Typin 103, 22-600 Tomaszów Lubelski
e) SP Ulów,
Szkoła Podstawowa w Ulowie, Ulów 93, 22-600 Tomaszów Lubelski
Do przedmiotu zamówienia winny być udzielone jasne, zrozumiałe i niewprowadzające
w błąd informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym jeśli jest to konieczne powinna być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.
3.1.3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towary na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
3.1.4.Wykonawca dokona rozładunku Towarów ze środka transportu i złożenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu własnymi siłami.
4.W przypadku gdy dostarczone przedmioty zamówienia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z zamontowaniem elementów eksploatacyjnych.
5. W pozycjach, w których opisach występują: nazwy konkretnego producenta, model, typ,
konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przedmiotów niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te przedmioty.
6. Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny
z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
7. Wykonawcy wraz z urządzeniami i produktami przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów (protokoły, atesty, certyfikaty deklaracje zgodności ) o ile takie okażą się niezbędne lub wymagane, a także atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, gwarancje na dostarczone urządzenia i wyposażenie)
8.Wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w przypadku dokumentów obcojęzycznych.
9.Wykonawca równolegle dostarczy tłumaczenia tych dokumentów na język polski..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.72.00.00-5, 44.41.17.00-1, 39.14.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7778,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10233,60
Oferta z najniższą ceną: 10233,60 / Oferta z najwyższą ceną: 16807,95
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wyposażenie pomieszczeń kuchenny z których korzystają dzieci oraz personel
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa GALAXI Sp.J.
Małgorzata Zając, Rafał Zając, ul. Podkarpacka 31, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6978,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8176,00
Oferta z najniższą ceną: 8131,96 / Oferta z najwyższą ceną: 12048,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH