PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM...

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Sędziszowie Małopolskim

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sędziszów Małopolski / podkarpackie

Numer ogłoszenia

25797/2014

Opis

Sędziszów Małopolski: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU
Numer ogłoszenia: 25797 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14941 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kościuszki 20, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2216534, faks 0-17 2216534.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne do Placówek PSOUU Koło w Sędziszowie Małopolskim mieszczących się w: Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Kościuszki 20 oraz w miejscowości Wiercany nr 73.
2.Miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które objęte będą dowozem to miejscowości: Będziemyśl, Klęczany, Zagorzyce, Szkodna, Brzezówka, Borek Wielki, Borek Mały, Boreczek, Wolica Piaskowa, Wielopole Skrzyńskie, Iwierzyce, Nockowa, Sielec, Glinik, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Olimpów, Bystrzyca, Wiśniowa i Wiercany.
3. Łączna dzienna długość tras przewozu wynosi ok. 300 km. Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszej osoby do momentu wysadzenia ostatniej osoby.
4. Na dzień sporządzania SIWZ do korzystania z dowozu uprawnionych jest 30 osób, w tym 4 osoby na wózku inwalidzkim. Liczba osób objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć. Po każdej zmianie, Zamawiający w terminie do 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz osób. W przypadku zmian liczby dowożonych osób Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia osób, od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie ilości przewożonych osób.
5. Dowóz osób do placówek będzie realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji usługi : dowóz na godz. 7.00 - odwóz o godz. 13.00. Szacunkowa liczba dni dowozu wynosi 190 dni roboczych. Zamawiający przewiduje następujące przerwy w realizacji usługi: 1 miesiąc w okresie wakacyjnym; 2 tygodnie w okresie Świat Bożego Narodzenia; 2 tygodnie w okresie Świąt Wielkanocnych; przy czym dokładne daty dla każdej z wymienionych przerw ustalane będą na bieżąco z Wykonawcą usługi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dowozu i odwozu osób po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce, a tym samym dowozu osób niepełnosprawnych do placówki z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, o czym natychmiast będzie informować telefonicznie Wykonawcę.
7.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma od Zamawiającego wykaz tras oraz ilość przewożonych osób niepełnosprawnych objętych dowozem do Placówek PSOUU Koło w Sędziszowie Małopolskim mieszczących się w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Kościuszki 20 i w miejscowości Wiercany nr 73.
8.Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie dodatkowej osoby zwanej Opiekunem.
9. Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym świadczona będzie usługa dowozu był w pełni sprawny technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32,poz. 262 ). Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).
10. Usługa objęta niniejszym zamówieniem ma być świadczona środkiem transportu fabrycznie wyprodukowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, tj. wyposażonym w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2005 roku, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego. Usługa powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
a) minimum 1 sprawnego pojazdu wraz z kierowcą. Pojazd musi być wyposażony w pasy do mocowania wózków oraz posiadać miejsce na złożone wózki inwalidzkie. Siedzenia pasażerów winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Stan techniczny pojazdu świadczącego usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie tymi pojazdami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie;
b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
d) miejsca siedzącego dla każdej z przewożonych osób;
e) w przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
12. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających osób oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
14. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PM - BUS s.c., Paweł Gil, Marek Strzępek,, ul. Paderewskiego 182., 35-330 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79365,00
Oferta z najniższą ceną: 79365,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93240,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Maków Mazowiecki
(mazowieckie)
Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruszcz Gdański
(pomorskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI UL. MIKOŁAJA REJA W OSTRÓDZIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH