PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014

Gmina Jaktorów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jaktorów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

483012/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 483012 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 478504 - 2013 data 22.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części 3.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, 3) nastąpi zmiana powodująca zmianę wartości zamówienia w przypadku: zmiany rozkładu zajęć szkolnych, trasy. 2. Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert..
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, 3) nastąpi zmiana powodująca zmianę wartości zamówienia np.: zmiana rozkładu zajęć szkolnych,ilości dowożonych dzieci, zmiany trasy. 2. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszwska33, 96-313 Jaktorów, pok nr 8..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszwska33, 96-313 Jaktorów, pok nr 8..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część Nr : 1 Nazwa: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Część I zamówienia Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21 i z powrotem do domu. L.p. Adresy zamieszkania dzieci z których należy je odebrać w celu dowiezienia do szkoły Ilość dzieci objętych dowożeniem do szkoły 1 Sade Budy, ul. Krótka . 1 2 Henryszew, ul. Topolowa 1 3 Bieganów 1 4 Jaktorów, ul. Wojska Polskiego 1 5 Chylice ,ul. Ogrodowa 1 6 Jaktorów-Kolonia, ul. Żyrardowska ( dziecko na wózku inwalidzkim) 1 7 Stare Budy 1 8 Jaktorów -Kolonia ul. Nowowiejskiego 1 9 Budy - Grzybek ul. Platanowa ( dziecko na wózku inwalidzkim) 1 10 Chylice Kolonia ul. Parkowa 2 Razem 11 Dzieci muszą być dowiezione do szkoły w takim czasie aby rozpoczęły zajęcia szkolne punktualnie zgodnie z planem nauczania ale nie wcześniej niż o 7.40. Odwożenie dzieci do domu po zakończonych zajęciach odbywać się będzie w godz. od 13.30 do 15.00. W zakresie części I zamówienia limit kilometrów dziennie dla dwóch samochodów wynosi 185 km Zakłada się, że maksymalna ilość dni nauki szkolnej w okresie zamówienia wynosi 187. Zamawiający w przypadku wykonywania usługi w zakresie I części zamówienia wymaga od Wykonawcy zapewnienia 2 opiekunów dla dzieci.Świadczenie usługi musi odbywać się: dla części I zamówienia : dwoma samochodami posiadającymi maksymalnie (8+1) miejsc każdy, oznakowanymi, przygotowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jeden samochód musi być dostosowany do transportu osób poruszających się na wózkach ( 1 miejsce), tj. wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu oraz pasy do mocowania wózków, z możliwością dotarcia opiekuna do dziecka potrzebującego pomocy podczas jazdy. Zamawiający nie dopuszcza w przypadku żadnej części zamówienia łączenia usługi dowozu dzieci z usługą wykonywaną na rzecz innego Zamawiającego. Zakres realizacji zamówienia: 1. Odbieranie dzieci od rodziców lub opiekunów prawnych spod domu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obrębie miejsca zamieszkania dziecka, dowóz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych na czas rozpoczęcia zajęć oraz przekazanie pod opiekę osoby upoważnionej przez szkołę, 2. Zapewnienie pomocy ze strony opiekunów w rozbieraniu i ubieraniu dzieci na terenie szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych (po dowiezieniu i przed odbiorem dziecka, gdy zajdzie taka potrzeba), 3. Odbieranie dzieci od osoby upoważnionej przez szkołę specjalną lub ośrodek szkolno-wychowawczy po zakończeniu zajęć, dowóz pod dom i przekazanie pod opiekę rodziców lub opiekunów prawnych, 4. Dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, 5. Kurs nie może być odwołany. 6. Płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego . 7. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy. 8. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec dzieci w czasie przewozu tych dzieci na trasie dom - szkoła - dom. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w telefony komórkowe. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: a) Dziecko powinno być dowiezione do szkoły specjalnej/ośrodka szkolno - wychowawczego, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) Wstępny harmonogram przewozu dzieci , wykonawca przedstawi zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, c) Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po dokonaniu uzgodnień z dyrektorami poszczególnych szkół specjalnych/ośrodka szkolno - wychowawczego, do których uczęszczają dzieci oraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, d) Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać: 1) opis trasy, 2) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 3, 3) informacje dotyczące: a) kierowców i opiekunów do obsługi trasy, b) numeru telefonu komórkowego opiekuna i kierowcy.2) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) : 50.23.21.00-1 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.12.2014 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 2 Nazwa: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żyrardowie ul. Środkowa 5. L.p. Adresy zamieszkania dzieci których należy je odebrać w celu dowiezienia do szkoły Ilość dzieci objętych dowożeniem do szkoły 1 Stare Budy, ul. Sygietyńskiego 1 2 Budy Zosine k/cmentarza AK 1 3 Stare Budy k/ tartaku ( dziecko nie chodzi jest na wózku inwalidzkim) 1 4 Budy Zosine k. Ośrodka Monar 1 Razem 4 W zakresie Części II zamówienia limit kilometrów dziennie wynosi 70 km. Dzieci muszą być dowiezione do szkoły w takim czasie aby rozpoczęły zajęcia szkolne punktualnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć ale nie wcześniej niż o godz. 7.30. Odwożenie dzieci do domu po zakończonych zajęciach odbywać się będzie w godz. od 14.00 do 15.00 Zakłada się, że maksymalna ilość dni nauki szkolnej w okresie zamówienia wynosi 187 . Zamawiający w przypadku wykonywania usługi w zakresie II części zamówienia wymaga od Wykonawcy zapewnienia 1 opiekuna dla dzieci.Świadczenie usługi musi odbywać się:dla części II zamówienia : samochodem posiadającym maksymalnie (8+1) miejsc, oznakowanym, przygotowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ( 1 miejsce) , wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu oraz pasy do mocowania wózków, z możliwością dotarcia opiekuna do dziecka potrzebującego pomocy podczas jazdy. Zamawiający nie dopuszcza w przypadku żadnej części zamówienia łączenia usługi dowozu dzieci z usługą wykonywaną na rzecz innego Zamawiającego.Zakres realizacji zamówienia: 1. Odbieranie dzieci od rodziców lub opiekunów prawnych spod domu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obrębie miejsca zamieszkania dziecka, dowóz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych na czas rozpoczęcia zajęć oraz przekazanie pod opiekę osoby upoważnionej przez szkołę, 2. Zapewnienie pomocy ze strony opiekunów w rozbieraniu i ubieraniu dzieci na terenie szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych (po dowiezieniu i przed odbiorem dziecka, gdy zajdzie taka potrzeba), 3. Odbieranie dzieci od osoby upoważnionej przez szkołę specjalną lub ośrodek szkolno-wychowawczy po zakończeniu zajęć, dowóz pod dom i przekazanie pod opiekę rodziców lub opiekunów prawnych, 4. Dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, 5. Kurs nie może być odwołany. 6. Płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego . 7. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy. 8. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec dzieci w czasie przewozu tych dzieci na trasie dom - szkoła - dom. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w telefony komórkowe. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: a) Dziecko powinno być dowiezione do szkoły specjalnej/ośrodka szkolno - wychowawczego, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) Wstępny harmonogram przewozu dzieci , wykonawca przedstawi zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, c) Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po dokonaniu uzgodnień z dyrektorami poszczególnych szkół specjalnych/ośrodka szkolno - wychowawczego, do których uczęszczają dzieci oraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, d) Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać: 1) opis trasy, 2) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 3, 3) informacje dotyczące: a) kierowców i opiekunów do obsługi trasy, b) numeru telefonu komórkowego opiekuna i kierowcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 50.23.21.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.12.2014 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. I.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część Nr 3: Nazwa: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia Dowożenie dziecka z domu w miejscowości: Sade Budy ul. Bema, do Zespołu Szkół w Warszawie ul. Elektoralna 12/14. Łącznie 1 dziecko. Dziecko musi być dowiezione do szkoły w takim czasie aby mogło rozpoczynać zajęcia szkolne punktualnie o godz.8.00 nie wcześniej niż o 7.45 Odwożenie dziecka do domu po zakończonych zajęciach odbywać się będzie w godz. od 14.00 -16.00 W zakresie Części III zamówienia limit kilometrów dziennie wynosi 220 km Zakłada się, że maksymalna ilość dni nauki szkolnej w okresie zamówienia wynosi 187 . Zamawiający w przypadku wykonywania usługi w zakresie III części zamówienia wymaga od Wykonawcy zapewnienia 1 opiekuna dla dziecka. Świadczenie usługi musi odbywać się: dla części Dla części III zamówienia samochodem oznakowanym, przystosowanym do przewozu osób. Zamawiający nie dopuszcza w przypadku żadnej części zamówienia łączenia usługi dowozu dzieci z usługą wykonywaną na rzecz innego Zamawiającego. Zakres realizacji zamówienia: 1. Odbieranie dzieci od rodziców lub opiekunów prawnych spod domu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obrębie miejsca zamieszkania dziecka, dowóz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych na czas rozpoczęcia zajęć oraz przekazanie pod opiekę osoby upoważnionej przez szkołę, 2. Zapewnienie pomocy ze strony opiekunów w rozbieraniu i ubieraniu dzieci na terenie szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych (po dowiezieniu i przed odbiorem dziecka, gdy zajdzie taka potrzeba), 3. Odbieranie dzieci od osoby upoważnionej przez szkołę specjalną lub ośrodek szkolno-wychowawczy po zakończeniu zajęć, dowóz pod dom i przekazanie pod opiekę rodziców lub opiekunów prawnych, 4. Dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, 5. Kurs nie może być odwołany. 6. Płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego . 7. Dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy. 8. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec dzieci w czasie przewozu tych dzieci na trasie dom - szkoła - dom. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w telefony komórkowe. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: a) Dziecko powinno być dowiezione do szkoły specjalnej/ośrodka szkolno - wychowawczego, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) Wstępny harmonogram przewozu dzieci , wykonawca przedstawi zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, c) Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po dokonaniu uzgodnień z dyrektorami poszczególnych szkół specjalnych/ośrodka szkolno - wychowawczego, do których uczęszczają dzieci oraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, d) Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać: 1) opis trasy, 2) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 3, 3) informacje dotyczące: a) kierowców i opiekunów do obsługi trasy, b) numeru telefonu komórkowego opiekuna i kierowcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 50.23.21.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania : Zakończenie : 31.12.2014 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZAKUP PALIW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mińsk Mazowiecki
(mazowieckie)
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stargard Szczeciński
(zachodniopomorskie)
Dostawa akcesoriów i narzędzi laparoskopowych i histeroskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH