PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dożywianie uczniów na terenie Gminy Świdwin w 2015 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdwin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

265707/2014

Opis

Świdwin: Dożywianie uczniów na terenie Gminy Świdwin w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 265707 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242261 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3652058, 3650067, faks 094 3652058.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów na terenie Gminy Świdwin w 2015 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydawanie gorącego posiłku dla uczniów z terenu gminy Świdwin. Posiłki dostarczone mają być do następujących placówek oświatowych: 1) szkoła filialna w Oparznie; 2) Zespół Szkół w Lekowie; 3) Zespół Szkół w Bierzwnicy. Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków następować będzie w 2 okresach 2015 roku: a) od 01.01.2015 do 30.04.2015 i od 01.10.2015 do 31.12.2015 w dniach nauki dla około 250 uczniów, b) od 1.05.2015 do 31.05.2015r. w dniach nauki dla około 340 uczniów. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie obiad jednodaniowy: w postaci zupy z wkładką bądź drugiego dania. Wydawanie gorącego posiłku następować ma naprzemiennie - trzy razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną, podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego; waga zupy 600g, kcal 500; - dwa razy w tygodniu drugie danie posiłek mięsny / rybny (waga mięsa/ryby 120g), plus /zamienienie/ ziemniaki, kasza, ryż, makaron o wadze 200g, z urozmaiconymi surówkami o wadze 100g; drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka lub inne wartościowe posiłki o wadze 200 gram, kcal 800. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania co 10 dni jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury dostarczanych posiłków, wywieszenia 3 egzemplarzy jadłospisu w widocznym miejscu w szkołach i dostarczenia jednego egzemplarza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. 4. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie obsługi do wydawania posiłków uczniom oraz zapewnienia utrzymania czystości w pomieszczeniach po wydaniu posiłków. Gorące posiłki mogą być podawane dzieciom w naczyniach jednorazowych + sztućce. Brudne naczynia oraz odpady/resztki posiłków Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uprzątnięcia z terenu szkoły i utylizacji. 5. Wykonawca jest zobowiązany aby czynności z przygotowaniem, dostarczeniem posiłków były zgodne z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi określonymi w odrębnych przepisach. 6. Posiłki mają być wydawane w godzinach między 10:00 a 14:00. Wykonawca w ramach świadczonych usług
zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkół w zakresie godzin wydawania posiłków. 7. Zamawiający przewiduje ilość posiłków, które
mają być dostarczone do poszczególnych szkół w następujący sposób: Zespół Szkół w Bierzwnicy - 70, Zespół Szkół w Lekowie - 140, Szkoła Filialna w Oparznie -40, przewidywana ilość posiłków 250. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczy uczniów objętych dożywianiem nie więcej niż o 20%. Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne informacje o zmniejszeniu liczby uczniów na 3 dni przed zmianą. W przypadku zmiany liczby uczniów wynagrodzenie za realizacją zadania zostanie odpowiednio pomniejszone. 8. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. Kaloryczność posiłku nie może być niższa niż 500 kcal (zupa) i 800 kcal (drugie danie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających posiłki zarówno pod
względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąża Wykonawcę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Food Investment S.A., ul. Do Studzienki 34B, 80-227 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162555,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136395,00
Oferta z najniższą ceną: 136395,00 / Oferta z najwyższą ceną: 187056,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH