PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

GMINA MIASTO PŁOCK

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-17

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

31554015

Powierzchnia

1 197 m2

Cena

105 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
(pierwsze przetargi odbyły się w dniu 30.11.2011 r.) na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących według ewidencji gruntów własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 1 Podolszyce Borowiczki objętych Księgą,
wieczystą KW PL1P/00058521/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.
W tabeli poniżej podano informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargów.
Lp. Nr ewid. Pow. w m2 Rodzaj użytków Klasa gruntu Przeznaczenie w m.p.z.p. Cena wywoławcza nieruchom. w zł (netto) Wadium w zł Minimalne postąpienie w zł
1 3688/67 1160 R IIIb Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna - 9 MN.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
115.000,00 11.500,00 1.150,00
2 3688/68 1197 R IIIb jw. 105.000,00 10.500,00 1.050,00
3 3688/70 928 R IIIb jw. 92.000,00 9.200,00 920,00
4 3688/71 935 R IIIb i RIVa jw. 93.000,00 9.300,00 930,00
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (Dz.U. nr 54 poz. 535), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku uchwalonego Uchwałą nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku działki nr nr 3688/67, 3688/68, 3688/70 i 3688/71 położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 MN, gdzie plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 9 MN plan ustala między innymi:
1) warunki zagospodarowania działek:
a) powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 35% powierzchni działki,
b) minimum 40% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu oraz naruszania rzeźby terenu
położonego w sąsiedztwie Jaru rzeki Rosicy,
d) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych, obowiązuje realizacja
ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
e) dla działek położonych wzdłuż Jaru rzeki Rosicy ustala się obowiązek sytuowania ogrodzeń w
linii rozgraniczającej tereny 9MN z 1ZN,
f) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
g) na terenie 9 MN obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej.
2) warunki dla projektowanej zabudowy:
a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b) wysokość budynków w najwyższym punkcie kalenicy 9 m, nieprzekraczającą 2 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c) obowiązek stosowania dachów dwu- i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°,
d) zakaz stosowania dachów mansardowych,
e) obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku
mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f) dopuszcza się lokalizację garaży lub obiektów gospodarczych wolno stojących jedynie jako
jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego, pod warunkiem, że będą one zblokowane
z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,
g) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wyłącznie w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,
h) dla terenu 9MN na działkach położonych wzdłuż Jaru rzeki Rosicy w przypadku budowy
obiektów kubaturowych należy wykonać badania geologiczne w celu właściwego zaprojektowania posadowienia obiektów, wszelkie roboty ziemne należy uzgodnić z właściwymi miejskimi służbami ds. ochrony środowiska w zakresie geologii,
h) dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, przyłączenie instalacji do istniejących urządzeń
komunalnych uzbrojenia terenu stosownie do przepisów szczególnych.
Wschodnia część działek nr nr 3688/71, 3688/70, 3688/68 znajduje się w strefie bezpieczeństwa
od napowietrznej linii energetycznej 15 kV (na działce nr 3688/68 znajduje się słup energetyczny) po 5 m na każdą stronę od osi linii, w której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji pomieszczeń związanych ze stałym pobytem ludzi,
b) dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.
W przypadku wystąpienia kolizji planowanej zabudowy i komunikacji z istniejącą siecią
energetyczną przebudowa tych sieci może być realizowana jedynie przez właściciela sieci na
wniosek i koszt inwestora, który o tę zmianę występuje.
Działki nr nr 3688/68, 3688/70, 3688/71 porośnięte są kilkuletnimi samosiewkami drzew olszyn,
brzóz i sosen.
Przy zbywaniu ww. działek ustanowione zostaną nieodpłatne służebności gruntowe przejścia
i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr nr 3688/67, 3688/68, 3688/70,
3688/71, Obr. 1 do drogi publicznej ul. Małopolskiej oznaczonej nr ewid. działki 3688/5 Obr. 1
przez działkę nr 3688/73, Obr. 1, KW PL1P/00058521/4, stanowiącą własność Gminy Płock.
Przedmiotowe działki położone są w pośredniej części miasta na terenie osiedla Borowiczki,
w pobliżu rzeki Rosicy, w odległości ok. 6 km od centrum Płocka.
Dojazd do działek jest możliwy od strony ulicy Mazowieckiej (o nawierzchni asfaltowej) nieurządzoną dotychczas drogą wewnętrzną.
Aktualnie działki nie posiadają żadnych sieci uzbrojenia.
Nieruchomości nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości w kolejności podanej w ogłoszeniu odbędą się
dnia 4.04.2012 r. od godz. 10.00, w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206,
II piętro.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej
wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem
przetargu,
b) wpłacić wadium na wybraną nieruchomość w wysokości podanej w tabeli do dnia
29.03.2012 r. na konto Urzędu Miasta Płocka - Oddział Finansowo-Księgowy PKO Bank
Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia
aktu umowy notarialnej.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Oddziale Gospodarowania
Nieruchomościami Gminy, Zespole ds. Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka,
ul. Zduńska 3, pok. 227, tel. (24) 367-14-78 oraz na stronie internetowej www.bip.ump.pl
(komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawy nieruchomości Gminy Płock).
Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny.
31554015

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA TUR W TURKU W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU DO DÓBR I USŁUG KULTURY -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Turek
(wielkopolskie)
Świadczenie usług biegłych w zakresie szacowania wartości określonych nieruchomości BGM.IV.341.82.2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH