PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

GMINA MIASTO PŁOCK

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-17

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

31554015

Powierzchnia

1 197 m2

Cena

105 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
(pierwsze przetargi odbyły się w dniu 30.11.2011 r.) na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących według ewidencji gruntów własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 1 Podolszyce Borowiczki objętych Księgą,
wieczystą KW PL1P/00058521/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.
W tabeli poniżej podano informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargów.
Lp. Nr ewid. Pow. w m2 Rodzaj użytków Klasa gruntu Przeznaczenie w m.p.z.p. Cena wywoławcza nieruchom. w zł (netto) Wadium w zł Minimalne postąpienie w zł
1 3688/67 1160 R IIIb Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna - 9 MN.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
115.000,00 11.500,00 1.150,00
2 3688/68 1197 R IIIb jw. 105.000,00 10.500,00 1.050,00
3 3688/70 928 R IIIb jw. 92.000,00 9.200,00 920,00
4 3688/71 935 R IIIb i RIVa jw. 93.000,00 9.300,00 930,00
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (Dz.U. nr 54 poz. 535), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku uchwalonego Uchwałą nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku działki nr nr 3688/67, 3688/68, 3688/70 i 3688/71 położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 MN, gdzie plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 9 MN plan ustala między innymi:
1) warunki zagospodarowania działek:
a) powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 35% powierzchni działki,
b) minimum 40% powierzchni działki jako biologicznie czynna,
c) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu oraz naruszania rzeźby terenu
położonego w sąsiedztwie Jaru rzeki Rosicy,
d) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych, obowiązuje realizacja
ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów drewnianych, metalowych,
e) dla działek położonych wzdłuż Jaru rzeki Rosicy ustala się obowiązek sytuowania ogrodzeń w
linii rozgraniczającej tereny 9MN z 1ZN,
f) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
g) na terenie 9 MN obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej.
2) warunki dla projektowanej zabudowy:
a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b) wysokość budynków w najwyższym punkcie kalenicy 9 m, nieprzekraczającą 2 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
c) obowiązek stosowania dachów dwu- i wielospadowych o kącie nachylenia 25°-45°,
d) zakaz stosowania dachów mansardowych,
e) obowiązuje lokalizacja garaży i budynków gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku
mieszkalnego lub integralnie z nim związanych,
f) dopuszcza się lokalizację garaży lub obiektów gospodarczych wolno stojących jedynie jako
jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego, pod warunkiem, że będą one zblokowane
z zabudową o podobnym przeznaczeniu, znajdującą się na działce sąsiada,
g) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wyłącznie w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,
h) dla terenu 9MN na działkach położonych wzdłuż Jaru rzeki Rosicy w przypadku budowy
obiektów kubaturowych należy wykonać badania geologiczne w celu właściwego zaprojektowania posadowienia obiektów, wszelkie roboty ziemne należy uzgodnić z właściwymi miejskimi służbami ds. ochrony środowiska w zakresie geologii,
h) dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, przyłączenie instalacji do istniejących urządzeń
komunalnych uzbrojenia terenu stosownie do przepisów szczególnych.
Wschodnia część działek nr nr 3688/71, 3688/70, 3688/68 znajduje się w strefie bezpieczeństwa
od napowietrznej linii energetycznej 15 kV (na działce nr 3688/68 znajduje się słup energetyczny) po 5 m na każdą stronę od osi linii, w której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji pomieszczeń związanych ze stałym pobytem ludzi,
b) dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.
W przypadku wystąpienia kolizji planowanej zabudowy i komunikacji z istniejącą siecią
energetyczną przebudowa tych sieci może być realizowana jedynie przez właściciela sieci na
wniosek i koszt inwestora, który o tę zmianę występuje.
Działki nr nr 3688/68, 3688/70, 3688/71 porośnięte są kilkuletnimi samosiewkami drzew olszyn,
brzóz i sosen.
Przy zbywaniu ww. działek ustanowione zostaną nieodpłatne służebności gruntowe przejścia
i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr nr 3688/67, 3688/68, 3688/70,
3688/71, Obr. 1 do drogi publicznej ul. Małopolskiej oznaczonej nr ewid. działki 3688/5 Obr. 1
przez działkę nr 3688/73, Obr. 1, KW PL1P/00058521/4, stanowiącą własność Gminy Płock.
Przedmiotowe działki położone są w pośredniej części miasta na terenie osiedla Borowiczki,
w pobliżu rzeki Rosicy, w odległości ok. 6 km od centrum Płocka.
Dojazd do działek jest możliwy od strony ulicy Mazowieckiej (o nawierzchni asfaltowej) nieurządzoną dotychczas drogą wewnętrzną.
Aktualnie działki nie posiadają żadnych sieci uzbrojenia.
Nieruchomości nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości w kolejności podanej w ogłoszeniu odbędą się
dnia 4.04.2012 r. od godz. 10.00, w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206,
II piętro.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej
wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem
przetargu,
b) wpłacić wadium na wybraną nieruchomość w wysokości podanej w tabeli do dnia
29.03.2012 r. na konto Urzędu Miasta Płocka - Oddział Finansowo-Księgowy PKO Bank
Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia
aktu umowy notarialnej.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Oddziale Gospodarowania
Nieruchomościami Gminy, Zespole ds. Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka,
ul. Zduńska 3, pok. 227, tel. (24) 367-14-78 oraz na stronie internetowej www.bip.ump.pl
(komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawy nieruchomości Gminy Płock).
Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny.
31554015

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzedaż ruchomości w drodze przetargu.
Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg
Sosnowiec
(śląskie)
Agregat spawalniczy
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH