PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Druk wraz z przygotowaniem do druku III edycji publikacji promującej projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Województwo Małopolskie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

451042/2013

Opis

Kraków: Druk wraz z przygotowaniem do druku III edycji publikacji promującej projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Numer ogłoszenia: 451042 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319092 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394, 6303408,6303122, faks 012 6160144,6303126.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk wraz z przygotowaniem do druku III edycji publikacji promującej projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk wraz z przygotowaniem do druku III edycji publikacji promującej projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, według następujących parametrów technicznych: I. Podstawowe informacje: - Publikacja będzie posiadać numer ISBN - Nakład - 1000 egzemplarzy. - Druk offsetowy. - Wymiary publikacji 260 mm (wysokość) x 200 mm (szerokość), - Zamawiający dopuszcza +/- 10 mm różnicy na każdym z podanych wymiarów. - Okładka - lakierowana, pełen kolor, karton jednostronnie powlekany min. 300 g/m2, kolor 4+0,oprawa klejona. - Specyfikacja stron wewnętrznych- kreda błyszcząca min.120g/m2, kolor 4+4. - Grzbiet oprawy dopasowany do objętości, opisany (tytuł publikacji). - objętość: całość 150 stron (tekst i zdjęcia) - połowę publikacji będzie stanowić tekst, a połowę zdjęcia. Tekst w formacie A4 oraz zdjęcia będą dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca dopasuje ilość stron do formatu wskazanego powyżej + okładka 4 strony. II. Dostarczenie materiałów przez Zamawiającego - Materiał przeznaczony do druku zostanie dostarczony przez Zamawiającego w wersji elektronicznej w formacie word. - Praca będzie napisana na papierze A4 czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, z odstępem między wierszami wynoszącym 1,5 wiersza, z wyrównaniem tekstu do prawej i lewej (wyjustowanie). - Na jednej stronie A4 będzie się mieściło 30 wierszy. - Ustawienia strony będą następujące: - marginesy górny i dolny - 2,5 cm, - margines prawy - 1,5 cm, - margines lewy - 3,5 cm. - Zdjęcia będą dostarczone w formacie .jpg - na osobnym nośniku, będą ponumerowane w kolejności w jakiej powinny zostać umieszczone w publikacji. W tekście natomiast zostaną wskazane odpowiednie miejsca (oznaczone numerycznie), w których powinny one się znaleźć. III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Opracowania zasad edycyjnych: - czcionka (rodzaj, wielkość) tytułu, śródtytułów, rozdziałów, tekstu, przypisów oraz innych odwołań do źródeł, - wcięcia i odstępy, - podział wiersza i strony, - ustawienia strony, - paginy, działówki, inicjały, zdobienia, - tabele oraz wykresy - wielkość, odpowiednie rozłożenie na stronie oraz ich wykonania na dostarczonym przez autorów materiale, - zamawiający zakłada uatrakcyjnienie publikacji np. poprzez zabarwienie różnymi kolorami krawędzi stron, - Wykonawca powinien zachować reguły edycji, polegające m.in. na niepozostawianiu skrótów, przyimków, spójników na końcu wiersza oraz przygotować tekst z ogólną dbałością o estetyczne rozłożenie na stronie punktorów, akapitów itp. 2. Stworzenia projektu graficznego okładki na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL umieszczonymi pod adresem http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf 3. Korekty dostarczonego tekstu. 4. Uzupełnienia tekstu zdjęciami dostarczonymi przez Zamawiającego. 5. Składu i łamania tekstu. 6. Przygotowania publikacji do druku i przedstawienia jej do ostatecznej akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem druku. 7. Dostosowania grubości grzbietu do ilości stron publikacji. 8. Wydruku publikacji. 9. Spakowania, dostarczenia, rozładowania i wniesienia wydrukowanych egzemplarzy publikacji i wersji elektronicznej - format pdf oraz w wersji umożliwiającej ponowny wydruk - na płycie DVD do siedziby Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z normami jakości tj. druki nie mogą nosić usterek w szczególności typu: niedodruki, zaplamienia, błędy montażowe, nieuzasadnione pozostawienie niezadrukowanych stron, źle położony kolor. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania druku bez wad. IV. Harmonogram wykonania: - do dnia 31 października 2013r. - Zamawiający dostarczy Wykonawcy tekst wraz ze zdjęciami oraz materiałami na okładkę, - do dnia 7 listopada 2013r. - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny okładki publikacji, tekst publikacji wraz z wykonaną edycją, korektą i uzupełnionymi zdjęciami. W ciągu 5 kolejnych dni Zamawiający przedstawi poprawki, - do dnia 19 listopada 2013r. - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu ostateczną wersję publikacji, - do 29 listopada 2013 roku - Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 1000 egzemplarzy publikacji oraz jej wersję elektroniczną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Działanie 9.2, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Kleeberga 14 B, Białystok, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12411,00
Oferta z najniższą ceną: 11960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29683,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nakło nad Notecią
(kujawsko-pomorskie)
Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA DEBATY NA TEMAT OFERTY PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.3 BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH