PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dzierżawa instalacji cieplnej w dwóch namiotach - krytych kortach tenisowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy...

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

348893/2011

Opis

Poznań: Dzierżawa instalacji cieplnej w dwóch namiotach - krytych kortach tenisowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
przy ul. Marcelińskiej 25
Numer ogłoszenia: 348893 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324517 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. (061) 854-60-00, faks (061) 852-04 -55, 8546146.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa instalacji cieplnej w dwóch namiotach - krytych kortach tenisowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
przy ul. Marcelińskiej 25.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dzierżawa instalacji cieplnej w dwóch namiotach - krytych kortach tenisowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
przy ul. Marcelińskiej 25.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Energopiec Sp. z o. o., ul. Prądzyńskiego 16, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100994,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76320,00
Oferta z najniższą ceną: 76320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76320,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W trakcie realizacji inwestycji związanej z oddaniem w lutym 2007 roku do eksploatacji dwóch namiotów - krytych kortów tenisowych UMP przy ul. Marcelińskiej 25, Spółka Energopiec sp. z o. o., ul. Prądzyńskiego 16, 63 - 000 Środa Wielkopolska, w okresie obowiązywania umowy na dostawę energii cieplnej do obiektów zamawiającego zlokalizowanych w rejonie ulic Marcelińska / Rokietnicka / Przybyszewskiego, jako dostawca ciepła z kotłowni gazowej przy ul. Rokietnickiej 2, własnymi siłami wykonała wewnętrzną instalację grzewczą ww. krytych kortach tenisowych bez obciążania zamawiającego kosztami jej budowy. Realizacja zadania miała na celu zabezpieczenie potrzeb cieplnych ww. obiektach. Na powyższą okoliczność Strony spisały stosowne porozumienie z 7 lutego 2007 roku, w myśl którego przyjęto, że Spółka Energopiec przez okres 10 lat będzie dostawcą ciepła do krytych kortów tenisowych. Po tym okresie urządzenia instalacji grzewczej w stanie pełnej sprawności technicznej przejdą na własność zamawiającego (Uniwersytetu Medycznego). W razie zaprzestania przez zamawiającego korzystania z ciepła dostarczanego przez Energopiec, zamawiający pokryje koszty ww. urządzeń z uwzględnieniem amortyzacji oraz rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z uwagi na rosnące ceny paliw gazowych, a tym samym postępujący wzrost kosztów energii cieplnej dostarczanej Zamawiającemu z kotłowni gazowej, Zamawiający rozpoczął proces zmiany systemu cieplnego w rejonie ww. ulic, podłączając swoje obiekty, w tym korty tenisowe do miejskiej sieci cieplnej. Ponad to ww. rejonie zamawiający posiada plany inwestycyjne związane z budową kolejnych obiektów, które będą wymagały zasilania w energię cieplną, co z uwagi na wzrastającą emisję zanieczyszczeń do atmosfery spowoduje, że dotychczasowy system grzewczy może okazać się szkodliwym i niepożądanym dla środowiska - w celu eliminacji takiej sytuacji zamawiający podjął starania związane z podłączeniem wszystkich swoich obiektów zaopatrywanych w energie cieplną pochodzącą z kotłowni gazowej do miejskiej sieci cieplnej. W nawiązaniu do powyższego zamawiający chcąc zabezpieczyć ciągłe, nieprzerwane dostawy ciepła, przy zmianie dostawcy ciepła, do krytych kortów tenioswych przy ul. Marcelińskiej 25, w których znajdują się wewnętrzne instalacje grzewcze dotychczasowego dostawcy ciepła, tj. spółki Energopiec, spółka jako właściciel tych instalacji jest z przyczyn technicznych jedynym wykonawcą zadania, a zatem zachodzą przesłanki wynikające z art. 67, ust. 1, pkt. 1a) ustawy pzp

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH