PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DZPIE/023/2013 - Manipulator i transfer do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

5355/2014

Opis

Warszawa: DZPIE/023/2013 - Manipulator i transfer do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona
Numer ogłoszenia: 5355 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268131 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 116 3535, faks +48 22 847 00 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut naukowo badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZPIE/023/2013 - Manipulator i transfer do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego manipulatora i transferu do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PREVAC, sp. z o. o., ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109182,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32064,50
Oferta z najniższą ceną: 32064,50 / Oferta z najwyższą ceną: 32064,50
Waluta: EUR.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zakup manipulatora i transferu do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona stanowiącej kluczowy element wyposażenia Laboratorium Nanostruktur IF PAN. Przy wykorzystaniu tego urządzenia wykonywane są wszystkie prace związane nanoszeniem próżniowym warstw kontaktowych oraz bramek do nanostruktur i mikrostruktur, w tym studni kwantowych izolatorów topologicznych, heterostruktur z dwuwymiarowym gazem nośników, nanodrutów, kropek kwantowych, nano-SQUIDów i złącz Josephsona. Poprzedni manipulator uległ zepsuciu i jego naprawa nie jest możliwa. W trosce o zagwarantowanie kompatybilności manipulatora z istniejącą komorą konieczny jest zakup identycznego manipulatora, zgodnego z istniejącą specifikacją techniczną komory i manipulatora.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH