PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi...

Fabryka Sztuki w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

283732/2014

Opis

Łódź: FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator
Numer ogłoszenia: 283732 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235532 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6468865, faks 042 6468865.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego - Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opisanego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) sprzętu informatycznego, oprogramowania, oraz konfiguracja i uruchomienie dostarczonego sprzętu, a w szczególności: - zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego, - zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego wraz z licencjami: a. w języku polskim, jeżeli tylko producent wprowadził wersję polskojęzyczną na rynek, - przeprowadzenie szkoleń, - udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych. Zamawiający wymaga, aby opisane w specyfikacji rozwiązania, sprzęt i oprogramowanie zostało dostarczone do siedziby Zamawiającego, zainstalowane we wskazanych pomieszczeniach, podłączone do istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na wskazanych przez Zamawiającego komputerach. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny być skonfigurowane i uruchomione w siedzibie Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.00-5, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

XSystem S.A., ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60052,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67069,40
Oferta z najniższą ceną: 67069,40 / Oferta z najwyższą ceną: 67069,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jaroszów
(dolnośląskie)
BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa gazu ziemnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kowalewo Opactwo
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH