PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części

Izba Celna w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

54254/2014

Opis

Łódź: Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części
Numer ogłoszenia: 54254 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24936 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6388277, faks 42 6388354.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu kompleksowych usług w zakresie przechowywania wraz z holowaniem (przewozem) na parking strzeżony pojazdów i ich części zabezpieczanych przez Izbę Celną w Łodzi do prowadzonych postępowań. 2. W zakres usługi przewozu (holowania) wchodzą następujące czynności: 1) dojazd do miejsca znajdowania się pojazdu, 2) załadunek pojazdu na odpowiedni sprzęt specjalistyczny, 3) przewóz do miejsca przechowywania (parkowania) tj. parkingu Wykonawcy, 4) rozładunek pojazdu na parkingu Wykonawcy wraz z jego protokolarnym przyjęciem przez służbę dyspozytorską parkingu w obecności funkcjonariusza, który wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem pojazdu. 3. Przez pojęcie pojazdy rozumie się: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, przyczepy i naczepy. 4. Wymagania Zamawiającego w zakresie przewozu (holowania) pojazdów: 1) pojazdy będą holowane z miejsc wskazanych przez Zamawiającego do miejsca ich przechowywania, 2) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstaną od momentu przekazania pojazdu do holowania do chwili oddania go z parkingu, 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności przy użyciu telefonu w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi, 4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu i ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą w czasie załadunku, rozładunku, transportu pojazdu oraz przechowywania na parkingu, 5) Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do przyjęcia i wykonania zlecenia - również w niedziele i święta, 6) czas realizacji holowania musi wynieść nie więcej niż 3 godziny licząc od chwili otrzymania zlecenia z miejsca usytuowanego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi i 6 godzin licząc od chwili otrzymania zlecenia z miejsca usytuowanego poza granicami Miasta Łodzi. Zmiana tego czasu może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 7) Zamawiający każdorazowo będzie udzielał Wykonawcy pisemnego zlecenia na wykonanie holowania. W wyjątkowych sytuacjach zlecenie wykonania usługi holowania może zostać przekazane telefonicznie. W takiej sytuacji zlecenie pisemne zostanie doręczone w terminie późniejszym. 8) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy 5. W zakres usługi parkowania wchodzą następujące czynności: 1) przyjmowanie pojazdów do przechowania, 2) przechowywanie pojazdu, 3) prowadzenie ewidencji pojazdów przechowywanych, 4) całodobowa ochrona i stały nadzór nad przechowywanymi pojazdami. 6. Szczegóły dotyczące miejsca przechowywania: 1) plac parkingowy winien być: utwardzony, oświetlony, ogrodzony, zapewniający sprawne poruszanie się pojazdów, 2) położenie parkingu: na terenie Miasta Łodzi lub 15 km od granic Miasta Łodzi, 3) możliwość parkowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, przyczep i naczep; 4) możliwość parkowania min. 25 pojazdów jednocześnie, 5) posiadanie wydzielonego pomieszczenia biurowego umożliwiającego bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz kluczyków do zabezpieczonych pojazdów, 6) usługa będzie świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu, od momentu protokolarnego przyjęcia pojazdu do parkowania, aż do momentu protokolarnego wydania pojazdu z parkingu, 7) stanowiska, na których będą parkowane pojazdy oddane na przechowanie będą wydzielone od stanowisk przeznaczonych dla innych użytkowników, 8) Pojazdy mogą zostać wydane z parkingu jedynie na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz po sporządzenia protokołu wydania pojazdu, 7. Przewidywana ilość dób parkowania, usług załadunku i rozładunku oraz maksymalną odległość holowanych pojazdów stanowi podstawę do oszacowania cen do oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu. Ilości podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym (Załącznik E do SIWZ) mają charakter orientacyjny i ustalone zostały szacunkowo na podstawie analizy usług, które wystąpiły w okresie poprzednich 12 miesięcy. Zamawiający przewiduje w większości parkowanie pojazdów o DMC do 3,5 t. i nie przewiduje parkowania ilości większej niż 5 pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. rocznie. Rzeczywiste ilości usług uzależnione będą od niemożliwych do jednoznacznego przewidzenia zdarzeń, skutkujących potrzebą wykonania usługi. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanej ilości.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9, 50.11.81.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz, ul. Łódzka 28, 95-054 Ksawerów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114689,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138515,12
Oferta z najniższą ceną: 138515,12 / Oferta z najwyższą ceną: 138515,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Świdniku
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Lublin
(lubelskie)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotoniki Politechniki Wrocławskiej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH