PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy Skaryszew.

URZĄD MIASTA I GMINY

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-20

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skaryszew / mazowieckie

Numer ogłoszenia

31261345

Powierzchnia

9 981 m2

Cena

58 850 zł

OpisBurmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2077 o pow. 0,1881 ha i nr 2079/2 o pow. 0,8100 ha, położone
w miejscowości Skaryszew.
Stan prawny ww. nieruchomości został uregulowany decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WRR.R.RK.77101/29/06 z dnia 3 lipca 2006 r.
Cena wywoławcza: 58 850 zł
Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 369 zł.
Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem ww. nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WRR.R.RK.77101/29/06 z dnia 3 lipca 2006 r.
W sprawie sprzedaży ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 12.08.2011r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który nie odbył się
z powodu braku nabywcy.
Nieruchomości użytkowane rolniczo. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność 1 stycznia 2004 r., działki przeznaczone były pod tereny upraw rolnych polowych oraz tereny łąk i pastwisk, które oznaczono na rysunku planu symbolem R. Ponadto zgodnie z ustaleniami studium:
działka nr ewid. gruntów 2077 wskazana jest w części od strony drogi (na głębokość około 75 m) pod tereny mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej, zaś pozostała jej część pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
działka nr ewid. gruntów 2079/2 wskazana jest pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2005 o pow. 0,9678 ha, położona w miejscowości Skaryszew.
Stan prawny ww. nieruchomości został uregulowany decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WRR.R.RK.77101/29/06 z dnia 3 lipca 2006 r.
Cena wywoławcza: 29 950 zł
Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 369 zł.
W sprawie sprzedaży ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 12.08.2011r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który nie odbył się
z powodu braku nabywcy.
Nieruchomość użytkowana rolniczo. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność 1 stycznia 2004 r., działka przeznaczona była pod tereny upraw rolnych polowych oraz tereny łąk i pastwisk, które oznaczono na rysunku planu symbolem R. Ponadto zgodnie z ustaleniami studium działka wskazana jest w części od strony drogi (na głębokość około 100 m) pod tereny mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej, zaś pozostała jej część pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2109 o pow. 2,2328 ha, położona w miejscowości Skaryszew.
Stan prawny ww. nieruchomości został uregulowany decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WG-R-DK. 77101/81/06 z dnia 10 stycznia 2007 r.
Cena wywoławcza: 74 950 zł
Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 369 zł.
W sprawie sprzedaży ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 12.08.2011r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który nie odbył się
z powodu braku nabywcy.
Nieruchomość użytkowana rolniczo. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność 1 stycznia 2004 r., działka przeznaczona była w części od strony drogi (na głębokość około 75 m) pod tereny mieszkalnictwa zagrodowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MR-J, zaś pozostała jej część pod tereny upraw rolnych polowych oraz tereny łąk i pastwisk, które oznaczono na rysunku planu symbolem R. Ponadto zgodnie z ustaleniami studium działka wskazana jest
w części od strony drogi (na głębokość około 75 m) pod tereny mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej, zaś pozostała jej część pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:
Udziałów w nieruchomościach usytuowanych w miejscowości Odechów, oznaczonych w ewidencji gruntów:
nr 48 o pow. 1,52 ha i nr 664 o pow. 0,29 ha, zapisanych w KW 91149 - wysokość udziału to 1/4 w łącznej wartości obu działek
nr 294 o pow. 0,67 ha, nr 295 o pow. 0,20 ha, nr 296 o pow. 0,42 ha, zapisanych w KW 85302 - wysokość udziału to 1/2 w łącznej wartości wszystkich działek
nr 49 o pow. 0,51 ha, nr 529 o pow. 0,08 ha, nr 536 o pow. 0,06 ha, nr 537 o pow. 0,10 ha, zapisanych w KW 84433 - wysokość udziału to 1/8 w łącznej wartości wszystkich działek
nr 45/1 o pow. 0,69 ha, nr 292/2 o pow. 0,39 ha, nr 343/1 o pow. 0,40 ha, nr 464/1 o pow. 0,38, nr 544 o pow. 0,13 ha, nr 627/2 o pow. 0,16 ha, zapisanych w KW 97947 - wysokość udziału to 1/4 w łącznej wartości wszystkich działek
nr 344 o pow. 0,74 ha, nr 377 o pow. 0,32 ha, nr 540 o pow. 0,11 ha, nr 626 o pow. 0,25 ha, nr 378 o pow. 0,16 ha, nr 415 o pow. 0,86 ha, nr 417 o pow. 0,85 ha, nr 452 o pow. 0,16 ha, nr 454 o pow. 0,19 ha, nr 466 o pow. 0,31 ha, nr 528 o pow. 0,07 ha, nr 663 o pow. 0,28 ha, nr 39 o pow. 0,39 ha, nr 297 o pow. 0,93 ha, 337/1 o pow. 0,10 ha, nr 337/2 o pow. 0,66 ha, nr 371/2 o pow. 0,12 ha, nr 423 o pow. 0,24 ha, nr 424/1 o pow. 0,62 ha, nr 424/2 o pow. 0,60 ha, nr 425 o pow. 0,06 ha, nr 458 o pow. 0,31 ha, nr 535 o pow. 0,10 ha, zapisanych w KW 24204 - wysokość udziału to 1/8 w łącznej wartości wszystkich działek.
Sprzedaż dotyczy zarówno udziału w działkach rolnych, jak i działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz produkcyjno-usługowymi rolnictwa.
Cena wywoławcza: 70 556 zł
Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 2 896 zł.
Sprzedaż w przetargu ograniczonym, do którego będą mogli przystąpić współwłaściciele nieruchomości.
Pierwszy ustny przetarg ograniczony nie odbył się z powodu braku nabywcy.
Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 102 poz. 651
z 2010 r. ze zm.).
Przetargi odbędą się dn. 22.11.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.
Przetargi przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 15.11.2011 r. za pomocą:
wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew
przelewem na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew
BS Skaryszew nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010
Lp. Oznaczenie nieruchomości Położenie Cena wywoławcza Wysokość wadium Termin
i godzina przetargu
1 2077, 2079/2 Skaryszew, ul. Zielona 58 850 zł 5 885 zł 22.11.2011 r. - godz. 9.00
2 2005 Skaryszew, ul. Zielona 29 950 zł 2 995 zł 22.11.2011 r. - godz. 10.30
3 2109 Skaryszew, ul. Zielona 74 950 zł 7 495 zł 22.11.2011 r. - godz. 11.00
4 Sprzedaż udziałów w ww. nieruchomościach Odechów 70 556 zł 7 056 zł 22.11.2011 r. - godz. 12.30
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku, gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na ww. rachunku bankowym najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2011 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadia wpłacone przez uczestników przetargów, którzy wygrają przetargi, zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostali uczestnicy przetargów otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargów, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia, zamknięcia lub zakończenia przetargów z wynikiem negatywnym.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargów.
Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić współwłaściciele przedmiotowych nieruchomości, usytuowanych w miejscowości Odechów.
Protokół z przeprowadzonych przetargów stanowi podstawę zawarcia umowy.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.
O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Skaryszew w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.
Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zastrzega sobie także prawo unieważnienia przetargów.
Bliższych informacji udziela się w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 6103018 lub 48 610 30 89 wew. 137
31261345

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH