PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32743122

Powierzchnia

14 431 m2

Cena

220 000 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość rolną zabudowaną
położoną w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia, w obrębie Potarzyca,
o powierzchni 1,4431 ha,
cena nieruchomości wynosi: 220.000,00 zł
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie Potarzyca, gmina Krobia, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 65/3 o powierzchni 1,4431 ha, w tym grunty rolne zabudowane 1,4431 ha w klasie B-RIIIa.
W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą budynki, budowle : silos do obornika, dyżurka Potarzyca, chlewnia, chlewnia ze zbiornikiem bezodpł. - szt. 2, linia energetyczna, studnia wiercona, nawierzchnia betonowa, ogrodzenie z prefabrykatów, ogrodzenie murowane.
Założenie dworsko-folwarczne w Potarzycy wpisane do rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 1350/A.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1Y/00022670/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Zamiejscowy w Gostyniu.
Cena nieruchomości brutto wynosi 220.000,00 zł
w tym: grunt - 113.520,00 zł
budynki i budowle - 106.480,00 zł
Wartość składników wpisanych do rejestru zabytków 220.000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Działki nr 65/3 położona w Potarzycy znajduje się w obszarze dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2012r. działka została przeznaczona pod tereny przemysłu, baz, składów usług, obiektów produkcji i obsługi gospodarki rolnej, ogrodniczej oraz rybackiej - a także urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej - bez nowego mieszkalnictwa (oznaczenie P.). W odniesieniu do działki nie podjęto uchwały o przystąpieniu do zmiany studium i nie złożono wniosków o dokonanie zmiany studium oraz nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na działce nie planuje się budowy dróg gminnych oraz elektrowni wiatrowych.
Uwaga:
1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony.
2. Nabywający będzie miał obowiązek przedstawienie programu użytkowego obiektu zabytkowego zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa, istnieje możliwość zastosowania obniżki ceny sprzedaży nie więcej niż 50% w stosunku do części ceny składników wpisanych do rejestru zabytków.
Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 378 z 28.12.2006r. str. 5 z późn. zm.).
Pomoc de minimis stanowi pomoc Państwa dla osób będących przedsiębiorcami w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 378 z 28.12.2006r. str. 5 z późn. zm.).
Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi na zasadach bezprzetargowych w trybie pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - na rzecz spadkobierców b. właścicieli lub w dalszej kolejności na rzecz osób uprawnionych na podstawie w/w ustawy.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej od nabycia od Agencji.
Agencja zastrzega sobie prawo wprowadzenia w umowie sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Pełny tekst wykazu wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, Urzędu Gminy Krobia, Sołectwa wsi Potarzyca, Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu oraz SZGZ Stare Bojanowo i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Agencji www.anr.gov.pl.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie SZGZ Stare Bojanowo, ul. Główna 21, 64-030 Śmigiel, tel./fax. 65 51 85 564.
32743122

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH