PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-30

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32870783

Powierzchnia

28 700 m2

Cena

60 800 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.871. 17 .2014.DM
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w województwie wielkopolskim, pow. czarnkowsko-trzcianecki,
w gminie Czarnków, obrębie Kuźnica Czarnkowska, o powierzchni 2,8700 ha.
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna położona w obrębie Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działki nr 1167/1, 1173/1 o powierzchni ogólnej 2,8700, (UR - 2,8700ha), w tym: łąki trwałe kl. IV - 2,5800 ha, łąki trwałe kl. VI - 0,2900 ha. Zapisane w KW nr PO2T/00036321/1, Sądu Rejonowego w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalonego przez Radę Gminy w Czarnkowie. Uchwała nr L/354/10 Rady Gminy z dnia 24.09.2010 r., ze zmianami - uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy z dnia 27.06.2012 r. działka położona jest na terenie węzłowych obszarów przyrodniczych, w obszarze Natura 2000 i chronionego krajobrazu "Dolina Noteci" i na terenie zagrożonym niebezpieczeństwem powodzi w dolinie rzeki Noteć, w obszarze złóż kopalin nieujętych w systemie Midas.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 60.800,00 zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Agencja Nieruchomości Rolnych może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z dnia 30 października 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z dnia 23 lutego 2012 r., poz. 208). Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje Agencja na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby zainteresowanej nabyciem i złożenia wiarygodnych zabezpieczeń.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.08.2014 r.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 01.01.1992 r. Nie spełnia przesłanki przejęcia na rzecz Skarbu Państwa przekazanie gospodarstwa rolnego na własność państwa w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego (emeryturę lub rentę), chyba że były właściciel lub jego spadkobierca wykaże, "iż przejęcie własności w takim trybie było następstwem arbitralnych czynności organów władzy i odbyło się wbrew woli osoby zainteresowanej".
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości za cenę i na warunkach określonych w wykazie. Oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości za cenę i na warunkach podanych w niniejszym wykazie można składać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, w terminie 35 dni od dnia publikacji. W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń byłego właściciela lub jego spadkobierców o nabyciu nieruchomości na warunkach określonych w wykazie, nieruchomość zamierza się sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 30.10.2012 r., poz. 1187 z późn. zmianami). Sprzedaż nieruchomości przez Agencję nastąpi, jeżeli nabywca będzie spełniał warunek wynikający z treści art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tj. w wyniku sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnie nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości przez okres 5 lat od dnia jej nabycia od Agencji w przypadku sprzedaży nieruchomości. Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Wykaz zostanie wywieszony na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu - SZGZ w Pile, UG Czarnków, w sołectwie Kuźnica Czarnkowska we właściwej terytorialnie izbie rolniczej, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.anr.gov.pl. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w ANR w Poznaniu, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem ANR w Pile, ul. Motylewska 7, pod nr. tel. 67 211 04 30.
32870783

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2014 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kędzierzyn-Koźle
(opolskie)
Dostawa leków nr 4 do apteki szpitalnej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Ustawienie i rozebranie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włodawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH