PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32902687

Powierzchnia

191 123 m2

Cena

315 700 zł

OpisPO.SGZ.4240.111.41.2014.KS
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości rolne, niezabudowane,
położone w powiecie: chodzieskim, w gminie Chodzież
w obrębie Nietuszkowo
wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a pochodzące ze zlikwidowanego KPGR w Strzelcach, woj. wielkopolskie.
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Nietuszkowo, gm. Chodzież, pow. chodzieski, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Nietuszkowo jako działki:
1. Działka nr 28/4 o pow. 19,1123 ha (19,1123 ha UR) w tym: pastwiska trwałe 18,4150 ha w klasach: PsIV - 8,7840 ha, PsV - 9,6310 ha, rowy - 0,697 ha.
Cena nieruchomości wynosi: 315 700,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset złotych).
2. Działka nr 28/5 o pow. 10,4458 ha (10,2105 ha UR), w tym: pastwiska trwałe - 9,9498 ha w klasach: PsIV - 5,9975 ha, PsV - 3,9523 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,2353 ha w klasie Lz-PsV, rowy - 0,2607 ha.
Cena nieruchomości wynosi: 197 400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
3. Działka nr 28/6 o pow. 13,1217 ha (13,0899 ha UR), w tym: pastwiska trwałe - 12,5489 ha w klasach: PsIV - 9,2479 ha, PsV - 3,3010 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,0318 ha w klasie Lz-PsV, rowy - 0,5410 ha.
Cena nieruchomości wynosi: 241 300,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych).
4. Działka nr 28/7 o pow. 13,3959 ha (13,3959 ha UR), w tym: pastwiska trwałe - 12,6797 ha w klasach: PsIV - 8,8820 ha, PsV - 3,7977 ha, rowy - 0,7162 ha.
Cena nieruchomości wynosi: 230 600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
5. Działka nr 28/8 o pow. 18,8311 ha (12,7810 ha UR), w tym: łąki trwałe - 6,2618 ha w klasie ŁV, pastwiska trwałe - 5,9411 ha w klasach: PsIV - 5,9299 ha, PsV - 0,0112 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - 6,0501 ha w klasach: Lz-ŁV - 1,0710 ha, Lz-ŁVI - 4,79791 ha, rowy - 0,5781 ha
Cena nieruchomości wynosi: 248 200,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych).
Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr: PO1H/00031871/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu Zamiejscowy WKW w Chodzieży.
Ceny nieruchomości zawierają koszty przygotowania do sprzedaży.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież ww. działki, położone w obrębie Nietuszkowo wchodzą w skład obszaru przeznaczonego na cele rolne i na rysunku planu oznaczonego graficznie w części jako "tereny upraw polowych" oraz w części jako "łąki", położonego w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Noteci".
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież przedmiotowe działki wchodzą w skład terenu przeznaczonego na użytki rolne (łąki) i położone są w obszarze chronionego krajobrazu.
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w ogłoszeniu przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa
przed dniem 01.01.1992 r .
W związku z powyższym wzywa się ww. osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu wymienionej nieruchomości za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Oświadczenie należy kierować do siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12,61-701 Poznań, w terminie 35 dni od dnia publikacji niniejszego wykazu.
W przypadku złożenia przez byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercę oświadczenia o nabyciu nieruchomości na warunkach określonych w niniejszym wykazie, powinien on przedłożyć dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.
Istnieje możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty na zasadach określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012, poz. 1187 tekst jednolity) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z 2012 r. nr 38, poz. 208.),
Sprzedaż nieruchomości przez Agencję nastąpi, jeżeli nabywca będzie spełniał warunek wynikający z treści art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 z późn.zm.),
tj. w wyniku sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości przez okres 5 lat od dnia jej nabycia od Agencji w przypadku sprzedaży nieruchomości.
Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Pełen tekst wykazu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, SZGZ ANR OT Poznań w Pile, Urzędu Gminy Chodzież, sołectwie Nietuszkowo, we właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w ANR OT Poznań Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 13
32902687

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Trzebnica
(dolnośląskie)
Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Narewka
(podlaskie)
Dostawa lamp i filtrów do projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH