PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-15

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32951611

Powierzchnia

6 300 m2

Cena

30 200 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.739. 17 .2014.DKM
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość rolną niezabudowaną
położoną w obrębie ŁOMCZEWO gm. OKONEK
wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącą z PFZ Okonek, powiat złotowski, woj. wielkopolskie
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna położona w obrębie Łomczewo gm. Okonek oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 42/1 o powierzchni 0,63 ha, (UR - 0,63 ha) w tym: grunty orne - 0,49 ha w klasach: RIIIb - 0,34 ha i RIVa - 0,15 ha oraz sady S-RIVa - 0,14 ha, zapisana w KW nr PO1Z/00021431/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pile Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie.
Ww. działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek, uchwalonym uchwałą nr XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r. działka nr 42/1 położona w Łomczewie przeznaczona jest w części jako teren zabudowy zagrodowej, a w części na cele rolne.
Cena nieruchomości wynosi 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych 00/100)
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty.
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30.10.2012 r. poz. 1187 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w ogłoszeniu przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 01.01.1992 r.
W związku z powyższym wzywa się ww. osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu wymienionej nieruchomości za cenę i na warunkach podanych w wykazie. Oświadczenie należy kierować do siedziby Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, w terminie 35 dni, od dnia publikacji niniejszego wykazu.
W przypadku złożenia przez byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercę oświadczenia o nabyciu nieruchomości na warunkach określonych w niniejszym wykazie, powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń, o których mowa wyżej nieruchomość zostanie sprzedana w trybie publicznego przetargu.
Termin, miejsce, warunki i forma przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Pełna treść wykazu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, SZGZ w Pile, Urzędzie Miejskim w Okonku, w sołectwie wsi Łomczewo oraz Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Złotowie i na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 03.
32951611

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony nr 16/n/do/2014 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stargard Szczeciński
(zachodniopomorskie)
Pierwsza licytacja udziału 1/3 w prawie własnoći nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łuczniczej
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Gierałtowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH