PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33034419

Powierzchnia

5 200 m2

Cena

15 200 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.222.1.2015.HJ
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości położone w województwie Wielkopolskim, pow. grodziskim,
gminie Rakoniewice, obrębie WOLA JABŁOŃSKA
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie WOLA JABŁOŃSKA, gmina RAKONIEWICE oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. działka gruntu nr 80/6 (ark. mapy 1) o pow. 7,2100 ha (w tym: RV - 2,1500 ha, S-RV - 0,1100 ha, RVI - 2,7800 ha, Ls-V - 0,5800 ha. W - 0,1400 ha, PsV - 1,4500 ha), zapisana w KW nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. W Dziale III KW wpisy ograniczonych praw rzeczowych.
Urząd Miasta i Gminy Rakoniewice zaświadcza, że dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewice zatwierdzonym dnia 27.04.2000 roku Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice nr XIX/115/2000 z późn. zm. działka nr 80/6 stanowi grunt przeznaczony pod produkcję rolną położony w strefie II produkcyjno-przyrodniczej (kształtowanie równowagi pomiędzy procesami przyrodniczymi a działalnością gospodarczą).
Na części nieruchomości znajduje się drzewostan. Dojazd drogami gruntowymi. Przez działkę gruntu przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.08.2017 r.
Cena nieruchomości wynosi: 203.400,00 zł.
2. działka gruntu nr 230 (ark. mapy 2) o pow. 0,5200 ha (w tym: PsV - 0,5200 ha), zapisana w KW nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. W Dziale III KW wpisy ograniczonych praw rzeczowych.
Urząd Miasta i Gminy Rakoniewice zaświadcza, że dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewice zatwierdzonym dnia 27.04.2000 roku Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice nr XIX/115/2000 z późn. zm. działka nr 230 stanowi grunt przeznaczony pod produkcję rolną położony w strefie III produkcyjno-przyrodniczej (rozwijanie działalności gospodarczej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony dóbr kultury).
Dojazd utrudniony drogami gruntowymi nieutwardzonymi.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 30.08.2016 r.
Cena nieruchomości wynosi: 15.200,00 zł.
Ceny zawierają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Ceny nieruchomości podlegają zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Agencja Nieruchomości Rolnych może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z dnia 23 lutego 2012 r., poz. 208).
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. (Dz.U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 540) w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów - Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń, o których mowa wyżej, nieruchomości zamierza się sprzedać w trybie pierwszeństwa na rzecz dzierżawcy nieruchomości na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z dnia 30.10.2012 r., poz. 1187, z późn. zm .).
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości przez okres 5 lat od dnia jej nabycia od Agencji w przypadku sprzedaży nieruchomości.
Dla poz. 1 wykazu Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Rakoniewicach, we właściwym terytorialnie sołectwie, we właściwej miejscowo izbie rolniczej oraz zamieszczony na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, tel. 61 856 07 17.
33034419

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH