PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Innowacyjny remont sali wiejskiej PRO w miejscowości Kołczygłowy

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołczygłowy / pomorskie

Numer ogłoszenia

296196/2014

Opis

Kołczygłowy: Innowacyjny remont sali wiejskiej PRO w miejscowości Kołczygłowy
Numer ogłoszenia: 296196 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259616 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach, ul. Szkolna 1, 77-140 Kołczygłowy, woj. pomorskie, tel. 0-59 82 13 523, faks 0-59 82 13 597.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Innowacyjny remont sali wiejskiej PRO w miejscowości Kołczygłowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Innowacyjny remont sali wiejskiej PRO w miejscowości Kołczygłowy CPV 45 21 00 00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 Przedmiar robót 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. W przypadku nazw własnych zawartych w dokumentacji projektowej, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszego należy udokumentować na czym polegają właściwości i parametry urządzeń równoważnych lub lepszych w odniesieniu do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzysza wyrazy lub równoważne, ponieważ zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

E&M Marcin Maliszewski, ul. Wojska Polskiego 21, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304972,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 320539,77
Oferta z najniższą ceną: 320539,77 / Oferta z najwyższą ceną: 473117,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa chodnika dla pieszych wraz z wjazdami do posesji prywatnych w Nowych Zdunach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zduny
(łódzkie)
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego; USK/DZP/PN-101/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH