PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1,...

Gmina Miasto Chełmno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełmno / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

262797/2014

Opis

Chełmno: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018
Numer ogłoszenia: 262797 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236591 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018 polegającej na: 1.1. Otwarciu i prowadzeniu 73 rachunków bankowych w PLN; 1.2. Realizacji poleceń przelewów; 1.3. Przyjmowaniu wpłat bankowych; 1.4. Dokonywaniu wpłat i wypłat gotówkowych; 1.5. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym; 1.6. Bieżącym dostarczaniu dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych; 1.7. Obsłudze wypłat zasiłków przyznawanych przez MOPS. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawcy zapewnią w granicach administracyjnych miasta Chełmna obsługę kasową dla świadczeń wypłacanych przez MOPS 2) Wykonawcy zaoferują, że odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR - 1M powiększonej o marżę banku; 3) Wykonawcy dostarczą i zainstalują w Urzędzie Miasta w Chełmnie - w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy program typu Home Banking - elektroniczna obsługa bankowa lub inny o parametrach identycznych lub wyższych, spełniający wymogi określone przez Zamawiającego w części II SIWZ oraz bezpłatnie przeszkolą pracowników w zakresie obsługi ww. programu Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmno oraz budżetów 11 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmno polegającej na: 1.1. Otwarciu i prowadzeniu 73 rachunków bankowych w PLN 1.2. Realizacji poleceń przelewów, 1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 1.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 1.5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty, 1.6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu na rachunku bieżącym, 1.7. Bieżące dostarczanie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, 1.8. Obsłudze wypłat świadczeń z MOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej urzędu dla świadczeniobiorców MOPS 1.9. Dostęp do usług świadczonych przez Bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking -elektronicznej obsługi bankowej( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi: 1.9.1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpiecznie szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające Zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach. 1.9.2. Bank umożliwia składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking następujących operacji dotyczących jego rachunków: 1.9.2.1. sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych, 1.9.2.2. zlecanie przelewów wewnętrznych, 1.9.2.3. zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki, 1.9.2.4. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, 1.9.2.5. składanie przelewów z odroczonym terminem płatności, 1.9.2.6. wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma, 1.9.2.7. zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN, 1.9.2.8. zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30 2. Informacja o Gminie Miasta Chełmna, jej jednostkach organizacyjnych i aktualnie posiadanych rachunkach: 2.1. Informacja o Gminie: 2.1.1. Budżet Gminy Miasta Chełmno na rok 2014 zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17.10.2014 roku wynosi: -dochody: 52 156 192,62zł, -wydatki: 52 677 209,62zł, 2.1.2. Limit kredytu dla Gminy w rachunku bieżącym na rok 2014-1 000 000,00zł 2.2. Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 2.2.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie, 2.2.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, 2.2.3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie, 2.2.4. Gimnazjum nr 1 w Chełmnie, 2.2.5. Gimnazjum nr 2 w Chełmnie, 2.2.6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, 2.2.7. Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie, 2.2.8. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, 2.2.9. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie, 2.2.10. Miejskie Przedszkole nr 2 w Chełmnie,14 2.2.11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, 3. Informacja o posiadanych rachunkach: 3.1. Gmina Miasto Chełmno prowadzi 73 rachunki bankowe wg stanu na dzień 20.10.2014, 4. Informacja dotycząca dokonywanych przelewów: 4.1. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej wysyłanych do innych banków - 130 668 szt, 4.2. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej do innych banków - 144szt, 4.3. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej w tym samym banku - 42 252szt, 4.4. przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie papierowej w tym samym banku - 288szt. 4.5. polecenia przelewów złożone do godziny 14:30 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego. Uwaga.: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125148,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 125148,88
Oferta z najniższą ceną: 125148,88 / Oferta z najwyższą ceną: 125148,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, sprawa 29/KPW/INFR/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH