PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełm / lubelskie

Numer ogłoszenia

49829/2013

Opis

Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 49829 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43401 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.32.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.53.00-6, 66.51.54.11-7, 66.51.54.10-0, 66.51.60.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Oddział Regionalny w Lublinie, PZU S.A.,Pion Klienta Korporacyjnego, ul. K. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200022,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 161195,00
Oferta z najniższą ceną: 161195,00 / Oferta z najwyższą ceną: 161195,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie przeprowadziło trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: /Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego/, o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 200 000 EURO. Postępowania prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej /Ustawą/ i zostały unieważnione na podstawie: 1. W dniu 12.12.2012 r. Podstawa faktyczna: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 2. W dniu 31.01.2013 r. Podstawa faktyczna: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 3. W dniu 20.03.2013 r. Podstawa faktyczna: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zadanie I: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morzyczyn
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Morzyczyn
(zachodniopomorskie)
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Lepsze perspektywy - program...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrząb
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH