PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna.

Gmina Brenna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Brenna / śląskie

Numer ogłoszenia

229525/2013

Opis

Brenna: Kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna.
Numer ogłoszenia: 229525 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204317 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie zimowym 2013/2014 z podziałem na 30 zadań: Zadanie 1, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie I Zadanie 2, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie II Zadanie 3, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie III Zadanie 4, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie IV Zadanie 5, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie V Zadanie 6, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie VI Zadanie 7, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie VII Zadanie 8, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie VIII Zadanie 9, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie IX Zadanie 10, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie X Zadanie 11, odśnieżanie dróg gminnych w rejonie XI Zadanie 12, odśnieżanie chodników i parkingów w rejonach I - IV Zadanie 13, odśnieżanie chodników w rejonach V - X Zadanie 14, posypywanie dróg gminnych w rejonach I-XIII Zadanie 15, odśnieżanie dróg powiatowych w rejonie I Zadanie 16, odśnieżanie dróg powiatowych w rejonie II Zadanie 17, odśnieżanie dróg powiatowych w rejonie III Zadanie 18, odśnieżanie dróg powiatowych pługiem stalowym we wszystkich rejonach Zadanie 19, zwalczanie śliskości na drogach powiatowych we wszystkich rejonach Zadanie 20, odśnieżanie dróg powiatowych pługiem wirnikowym we wszystkich rejonach Zadanie 21, odśnieżanie dróg powiatowych koparko-ładowarką/ładowarką we wszystkich rejonach Zadanie 22, odśnieżanie dróg gminnych pługiem wirnikowym we wszystkich rejonach Zadanie 23, odśnieżanie dróg gminnych koparko-ładowarką/ładowarką we wszystkich rejonach Zadanie 24, wywóz nadmiaru śniegu ze wszystkich rejonów na drogach powiatowych Zadanie 25, wywóz nadmiaru śniegu ze wszystkich rejonów na drogach gminnych Zadanie 26, dostarczanie soli wraz z jej zakupem i transportem Zadanie 27, dostarczanie żużlu wraz z jego zakupem i transportem Zadanie 28, dostarczanie piasku wraz z jego zakupem i transportem Zadanie 29, dostarczanie solanki wraz z jego zakupem i transportem Zadanie 30, ustawianie płotków śnieżnych wraz z ich zakupem 2.W pojazdach dla zadań nr 1 do 11 zostaną zainstalowane na koszt Zamawiającego nadajniki GPS w celu monitorowania pracy sprzętu. W przypadku wystąpienia awarii nadajnika zainstalowanego na pojeździe z winy operatora, wykonawca pokryje koszty naprawy lub wymiany na nowy. W jednostkach, w których zainstalowane zostaną nadajniki GPS usługi będą rozliczane zgodnie ze wskazaniami nadajnika. W przypadku wystąpienia awarii nadajnika wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie, faxem lub telefonicznie) w przeciwnym razie rozliczenie pracy sprzętu zostanie zgodnie ze wskazaniami nadajnika GPS. 3. W przypadku zmiany podwykonawcy lub awarii pojazdu na którym zainstalowano nadajnik, Wykonawca ponosi koszty demontażu i montażu na kolejnym pojeździe. 4. Rozliczenie pozostałych jednostek (bez nadajników GPS) odbywać się będzie na podstawie wykazu prac jednostek potwierdzonych kartami pracy sprzętu przedkładanych codziennie przez Wykonawcę do następnego dnia roboczego, weryfikowanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia określa szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 9..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dro-Most Marek Kunz, ul. Jatny 121, 43-438 Brenna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 721594,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 663408,90
Oferta z najniższą ceną: 663408,90 / Oferta z najwyższą ceną: 663408,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa targowiska w Szczekocinach - ul. Leśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczekociny
(śląskie)
Tereny przeznaczone pod przemysł, przetwórstwo, rzemiosło, magazyny, składy położone w obrębie Rościęcino gm. Kołobrzeg na...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rościęcino gm. kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH