PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kontrakt 09 - Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa i modernizacja systemu sieci...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bełchatów / łódzkie

Numer ogłoszenia

42101/2013

Opis

Bełchatów: Kontrakt 09 - Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa.
Numer ogłoszenia: 42101 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108443 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, faks 44 633 83 06.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 09 - Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu zapewnienie wysuszenia w skali roku 100% osadów wytworzonych w oczyszczalni ścieków do postaci granulatu, o zawartości minimum 65% suchej masy, stwarzającego możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach energetycznych. W celu określenia skali przedsięwzięcia na etapie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej, Zamawiający przyjął następujące parametry realizacji zamówienia:
-Średnioroczna ilość osadów do wysuszenia - 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 95,7%;
-Masa osadów odwodnionych do 80% - 9162 Mg w skali roku;
-Zawartość suchej masy po wysuszeniu w słonecznej suszarni osadów - 65%.
Dane dotyczące rocznych ilości osadów wytworzonych w oczyszczalni ścieków w latach poprzednich:
w 2009 roku - 39 395 m3 o uwodnieniu 95,02%;
-w 2010 roku - 38 205 m3 o uwodnieniu 95,7%;
-w 2011 roku - 50 893 m3 o uwodnieniu 96,15%;
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację przeróbki osadów, w technologii opartej o suszarnie słoneczne wyposażone w ogrzewanie podłogowe zasilane z pomp ciepła, zapewniającej wysuszenie w skali roku 100% osadów wytworzonych w oczyszczalni ścieków do postaci granulatu o zawartości minimum 65% suchej masy, stwarzającej możliwość zagospodarowania powstałego w ten sposób suszu w kierunkach energetycznych.
Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych.
Osady przewidziane do wysuszenia (szacowana średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 95,7%) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Następnie cała ilość osadów o zawartości suchej masy na poziomie minimum 25 %, zostanie poddana procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących cztery ciągi technologiczne o długości około 120m i szerokości około 12m każdy, po zakończeniu którego zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 65%.
Zamawiający wymaga również, aby zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiały Zamawiającemu przeprowadzenie w przyszłości dalszej rozbudowy suszarni słonecznej o kolejne 4 hale suszarnicze (o takich samych gabarytach i możliwościach suszenia) na terenie wskazanym pod tą inwestycję (SŁO).
Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony stopień wysuszenia osadów winien zostać osiągnięty dla całości suszonego osadu na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego.
Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy.
Wymagany przez Zamawiającego stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla realizacji zaleceń obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Zał. do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii pozwalających na odzysk energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-0, 71.32.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.24.00-6, 45.25.21.00-9, 45.25.54.30-8, 45.25.21.40-1, 45.30.00.00-0, 45.31.11.00-1, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Kontrakt stanowi inwestycje realizowaną w ramach projektu Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa, w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum wykonawców: Lider - Rebud C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Sp.j., ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.
Partner: Energomontaż - Północ Sp.z o.o., ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec, kraj/woj. łódzkie.
Partner: Elbox Sp. z o.o., ul. Montażowa 3a, 97-427 Rogowiec, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37329295,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31584555,00
Oferta z najniższą ceną: 22440845,70 / Oferta z najwyższą ceną: 31584555,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W BYTOWIE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bytów
(pomorskie)
Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
Obwieszczenie o pierwszej licytacji.
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH