PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.

Gmina Liszki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Liszki / małopolskie

Numer ogłoszenia

382484/2014

Opis

Liszki: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 382484 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293428 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Liszki, , 32-060 Liszki, woj. małopolskie, tel. 12 280-62-34, faks 12 280-62-52.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ll.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 PLN) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.
2. Zakres zamówienia:
1) Uruchomienie kredytu: 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100 PLN) w dwóch transzach:
c) 2.000.000,00 zł w dniu 28.11.2014 r.,
d) 2.000.000,00 zł w dniu 15.12.2014 r.
2) Zamawiający zastrzega możliwość późniejszego uruchomienia kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i podpisaniu stosownego aneksu. Prowizja lub inne koszty w przypadku późniejszego uruchomienia kredytu niedopuszczalne.
3) Karencja w spłacie kredytu w roku 2014, 2015, 2016, 2017, od 1.04.2018 r. do 31.12.2018 r., 2019.
4) Dopuszcza się możliwość zmiany okresu karencji w spłacie kredytu poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
5) Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach kwartalnych w następujących terminach i wysokości:
f) koniec I kwartału 2018 r. - 340.000,00 PLN,
g) koniec I kwartału 2020 r. - 915.000 PLN,
h) koniec II kwartału 2020 r.- 915.000 PLN,
i) koniec III kwartału 2020 r. - 915.000 PLN,
j) koniec IV kwartału 2020 r. - 915.000 PLN,
6) Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
7) Odsetki naliczane na koniec każdego kwartału od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, płatne w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty odsetkowej w oryginale.
8) Do obliczenia odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. Pierwsza płatność odsetek nastąpi po upływie kwartału kalendarzowego od uruchomienia kredytu.
9) Koszty obsługi kredytu stanowi oprocentowanie kredytu zmienne.
10) Oprocentowanie kredytu stanowić będzie sumę zmiennej stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień zmiany stopy procentowej dla kolejnych okresów odsetkowych i niezmiennej w okresie kredytowania marży banku.
11) Dla potrzeb składania oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 3M na dzień 29.08.2014 r. w wysokości 2,59 % i stałej marży banku. Przyjęcie stawki WIBOR 3M z dnia 29.08.2014 r. w wysokości 2,59 % ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty.
12) Zamawiający zastrzega możliwość nie pobrania kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu. Prowizja i inne opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu niedopuszczalne. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmniejszenie kwoty kredytu.
13) Możliwość wcześniejszego spłacania rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i podpisaniu stosownego aneksu. Prowizja lub inne koszty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalne.
14) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
15) Nie przewiduje się prowizji i innych opłat na rzecz Wykonawcy od udzielenia kredytu.
16) Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki ustawowe.
17) Żądanie wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalne.
18) Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR 3M.
19) Stawka procentowa marży Wykonawcy niezmienna w okresie kredytowania.
20) Kapitalizacja odsetek od kredytu jest niedopuszczalna.
21) Do wyliczenia ceny należy przyjąć spłatę kredytu w ratach kwartalnych płatnych w terminach i wysokości zgodnie z pkt. 5 rozdz. II, a pierwszych odsetek w dniu 31.12.2014 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 860000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 789189,70
Oferta z najniższą ceną: 789189,70 / Oferta z najwyższą ceną: 789189,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę etykiet samoprzylepnych, etykiet i kalek do systemu oprogramowania sterylizatorów i myjek oraz dostawę czytników...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Modernizacja i rozbudowa oraz wdrożenie i obsługa powykonawcza dedykowanego oprogramowania tj. systemu obsługi projektów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego.
Nieruchomości, lokale, licytacja
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH