PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Lubelskie Dworce S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do rokowań w celu wyłonienia inwestora do realizacji inwestycji polegającej na odpłatnym zbyciu całości lub części udziałów Spółki Lubelskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie

LUBELSKIE DWORCE S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-03

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, przedsiębiorstwo udziały, inne, inne

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

33043838

OpisZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Lubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Hutnicza 1, wpisane do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306605, REGON: 000616280, NIP: 712-015-07-05, o kapitale zakładowym 18.200.000 zł, zwana dalej "Zapraszającym"
zaprasza
wszystkich zainteresowanych (" Potencjalnych Inwestorów") do rokowań w celu wyłonienia inwestora do realizacji inwestycji polegającej na odpłatnym zbyciu całości lub części udziałów Spółki Lubelskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutniczej 1 wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455199, REGON: 061533393, NIP: 9462643211.
Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne (także konsorcja), które nabędą Memorandum Informacyjne (" Memorandum"), złożą pisemną odpowiedź na niniejsze Zaproszenie Do Rokowań (" Odpowiedź Na Zaproszenie") i wykażą niezbędną zdolność finansową do przeprowadzenia Projektu zgodnie
z warunkami określonymi w Memorandum.
Postępowanie, mające na celu wyłonienie Inwestora jest dwuetapowe.
W I Etapie Zapraszający dokona oceny złożonych przez Potencjalnych Inwestorów Odpowiedzi Na Zaproszenie oraz przeprowadzi wstępne rokowania w celu wyłonienia Potencjalnych Inwestorów, jego zdaniem zdolnych do zrealizowania Projektu oraz wskazujących najkorzystniejsze dla Zapraszającego warunki realizacji Projektu. W II Etapie, po złożeniu wiążących ofert przez Potencjalnych Inwestorów i po przeprowadzeniu rokowań z Potencjalnymi Inwestorami wyłoni Inwestora, którego oferta zostanie uznana przez Zapraszającego jako najkorzystniejsza.
Memorandum Informacyjne zawiera dokładne informacje o Projekcie, trybie postępowania, warunkach formalnych wymaganych od Potencjalnych Inwestorów i o strukturze odpowiedzi na niniejsze publiczne Zaproszenie Do Rokowań.
Cena za udostępnienie Memorandum wynosi 500,00 złotych netto (plus VAT) i jest płatna na rachunek Zapraszającego w Oddziale mBanku w Lublinie na konto nr 26 1140 1094 0000 2608 2000 1003.
Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień jest Pan Wiktor Życzyński, pokój 19, tel. 81 710 29 62, fax 81 710 29 55, tel. kom. 506 117 806. Udostępnianie Memorandum będzie miało miejsce w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Hutniczej 1 w pokoju 19 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach roboczych do dnia 20 lutego 2015 roku w godzinach 8.00-14.00.
W celu otrzymania Memorandum Potencjalny Inwestor winien przedstawić dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie Memorandum, aktualne dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, to jest odpis aktualny z KRS lub umowę spółki albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności o treści przedstawionej przez Zapraszającego przez należycie umocowane do tego osoby.
Informacje o postępowaniu dostępne są również na stronie internetowej Zapraszającego pod adresem www.lubelskiedworce.plw zakładce BIP.
Odpowiedzi Na Zaproszenie składać należy zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum w siedzibie Zapraszającego w Sekretariacie Zarządu Spółki
w Lublinie przy ul. Hutniczej 1, w pokoju 16 do dnia 27 lutego 2015 roku do godziny 12.00. Potencjalni Inwestorzy zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do 7 dni od daty otwarcia Odpowiedzi na Zaproszenie.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania,
2. Odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
3. Przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie,
4. Żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie,
5. Przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi Na Zaproszenie,
6. Zmiany procedury i harmonogramu rokowań,
7. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
8. Nieprzystąpienia do podpisania umowy odpłatnego zbycia udziałów
w przypadku nieuzyskania zgody Zarządu Województwa Lubelskiego lub wymaganych zgód korporacyjnych na jej zawarcie.
Zapraszający nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w rokowaniach. Zapraszający oczekuje ponadto partycypacji Potencjalnego Inwestora, który zostanie wyłoniony w procedurze oraz zawrze z Zapraszającym umowę odpłatnego zbycia w kosztach przygotowania Projektu poniesionych przez Zapraszającego (m.in. koszty doradztwa prawnego i finansowego dotyczących Projektu oraz wycen dokonanych przez rzeczoznawców i biegłych).
33043838

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługa przeprowadzenia szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III- wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Kompetencje zawodowe nauczycielek i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrzeszów
(wielkopolskie)
Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, w podziale na 3 części.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH