PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonach Zawady, Miasto i Dojlidy

Miasto Białystok

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

295470/2012

Opis

Białystok: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonach Zawady, Miasto i Dojlidy
Numer ogłoszenia: 295470 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210408 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02, faks 085 869 62 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonach Zawady, Miasto i Dojlidy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonach Zawady, Miasto i Dojlidy poprzez wyrównanie drogi z nadaniem jej prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych, bez uzupełnienia wybojów oraz bez zagęszczenia - szacunkowa ilość: 1.250.00m2 w okresie 2 lat. Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót /w załączeniu załącznik nr 6 do SIWZ/.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Każdorazowy zakres prac, termin realizacji oraz powierzchnię uszkodzeń do remontu, określi protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac w terminie określonym protokołem, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zmianę terminu realizacji prac.
2.2. Na ulicach, na których brak tabliczek informacyjnych o uzbrojeniu podziemnym /studnie, zasuwy/ Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wystąpi do właściciela uzbrojenia o wskazanie lokalizacji tych urządzeń dla Wykonawcy robót objętych niniejszą umową.
2.3. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do godz. 1000 w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do akceptacji obmiar robót i kosztorys powykonawczy. Zamawiający dokona odbioru przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 5 dni od daty dostarczenia obmiaru. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą: protokół odbioru i kosztorys powykonawczy , podpisane przez obie strony.
2.4. Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. Nr 177, poz. 1729/, a w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów, dodatkowe koszty zmian organizacji ruchu /objazdów/ pokryje Zamawiający.
2.5. Przy realizacji zamówienia muszą być spełnione wymagania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - Zał. nr 6 do SIWZ.
2.6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca Zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym, w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji.
2.7. Zamawiający ma prawo do przekazywania robót w ostatnim dniu obowiązywania umowy,z terminem realizacji prac określonym w protokole konieczności.
2.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji dadzą wyniki pozytywne, w przeciwnym wypadku Wykonawca dokona naprawy na własny koszt poprzez ponowne spulchnienie nawierzchni gruntowej i jej powtórne wyprofilowanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2.9. Do przekazania oraz odbioru robót Wykonawca zapewnia własny transport.
3. Zamawiający zamierza zrealizować w opisanej technologii do 1.250.000m2 /w okresie realizacji zamówienia, tj. 2 lata/. Ogólna planowana ilość m2 do wykonania będzie realizowana z podziałem na rejony miasta w następującej proporcji: 300 000,00 m2 Rejon Zawady, 350 000,00 m2 Rejon Miasto, 600 000,00 m2 Rejon Dojlidy ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonie Zawady
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa s.c Wiesława i Jan Łuczak, ul.Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168292,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102000,00
Oferta z najniższą ceną: 102000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa s.c Wiesława i Jan Łuczak, ul.Łęczycka, 99-210 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196341,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119000,00
Oferta z najniższą ceną: 119000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 192500,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonie Dojlidy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk, ul.Szkolna 1a, 16-060 Zabłudów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336585,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 96000,00
Oferta z najniższą ceną: 96000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11808000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tychy
(śląskie)
Usługi naprawy/regeneracji turbosprężarek do pojazdów służbowych naprawianych przez stację obsługi Wydziału Koordynacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pabianice
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH