PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo.

Gmina Miastkowo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Miastkowo / podlaskie

Numer ogłoszenia

386802/2014

Opis

Miastkowo: Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo.
Numer ogłoszenia: 386802 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228409 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miastkowo w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegająca na dostawie i montażu wyposażenia placów zabaw. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ, zawierający charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 4 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy dwóch szkołach podstawowych: a) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 22, 18-413 Miastkowo, b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej W Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo. 4. Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać następujące warunki: a) są fabrycznie nowe, wolne od wad i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, b)są wysokiej jakości, posiadają wysokie cechy użytkowe, c) posiadają dołączone instrukcje dotyczące użytkowania w języku polskim, d) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy, e) posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i spełniają wymogi norm określonych obowiązującym prawem w tym posiadają znak bezpieczeństwa i są dopuszczone do użytkowania przez dzieci w placówkach oświatowych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-2, 16.31.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu
pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RICOLAND-DOM Górscy s.c., ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83553,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92053,20
Oferta z najniższą ceną: 92053,20 / Oferta z najwyższą ceną: 132049,99
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kowale Oleckie
(warmińsko-mazurskie)
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZOZ MSWiA w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH