PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja klatki schodowej B w Gmachu Technologii Chemicznej wraz z modernizacją rozdzielnicy głównej NN (R 10-5) - etap I

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

26950/2012

Opis

Warszawa: Modernizacja klatki schodowej B w Gmachu Technologii Chemicznej wraz z modernizacją rozdzielnicy głównej NN (R 10-5) - etap I
Numer ogłoszenia: 26950 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20220 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6282741, 2347507, faks 022 6282741.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja klatki schodowej B w Gmachu Technologii Chemicznej wraz z modernizacją rozdzielnicy głównej NN (R 10-5) - etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont i modernizacja wnętrz klatki schodowej B, otwartych na nią halli wszystkich kondygnacji, z aneksami krótkich korytarzy łączących się z nimi, 2) wykonanie szkieletu stalowego tzw. stalaktytu obudowującego pionowo przebiegające w duszy schodów kanały wentylacji mechanicznej, 3) wymiana nagrzewnic central wentylacyjnych klatki A i C z elektrycznych na wodne w związku wykonaną modernizacją węzła cieplnego, 4) wykonanie wentylacji mechanicznej w hali świetlikowej nr 15, 5) wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej B, 6) wykonanie prac elektrycznych związanych z systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru na klatce oraz dźwiękowym systemem ostrzegawczym, 7) modernizacja rozdzielni niskiego napięcia znajdującej się na poziomie -1 Gmachu Technologii Chemicznej polegająca na wymianie urządzeń zasilających (etap I). Łączna powierzchnia remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń wynosi ok. 300 m2
45262000-1
45311000-0
45312000-7
45315000-8
45331000-6
45331200-8
45400000-1.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.20.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.50.00-8, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Maciopa, Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Wąska 17a, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.
JFM Sp. j., Beata Dobrut, Konrad Omieciński, ul. Turmoncka 10/32, 03-254 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1016100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1250000,00
Oferta z najniższą ceną: 1250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1250000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym w stosunku do zamówienia podstawowego, którego udzielono 2.07.2010 r po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia niniejszego zamierza się udzielić Wykonawcy, który zrealizował zamówienie podstawowe

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gadżetów i materiałów reklamowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
zamówienie dodatkowe do zamówienia na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krosno Odrzańskie
(lubuskie)
Dostawa różnych produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bolesławiec
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH