PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WALEWICE GMINA BIELAWY

Gmina Bielawy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielawy / łódzkie

Numer ogłoszenia

288940/2014

Opis

Bielawy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WALEWICE GMINA BIELAWY
Numer ogłoszenia: 288940 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251476 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielawy, ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy, woj. łódzkie, tel. 046 8382695, faks 046 8382695.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WALEWICE GMINA BIELAWY.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Walewice gmina Bielawy. Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 45331110-0 Instalowanie kotłów; 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych; 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej; 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg; 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów; 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji; 45262522-6 - Roboty murarskie; 45410000-4 - Tynkowanie; 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych; 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej Szczegółowy opis zamówienia zawiera projekt budowlany i projekt rozbiórki, opis techniczny oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki nr 11 - 14 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj.:Urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy);zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem końcowego;przejęcie pełnej odpowiedzialności za:- szkody i następstwa warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego; likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;utrzymanie ogólnego porządku na budowie,;wykonywanie robót w sposób najmniej uciążliwy dla zieleni znajdującej się na placu budowy,;. pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody i energii elektrycznej) itp.,;sporządzenie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru robót. 2. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użył konkretnych nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretna rzecz lub konkretnego producenta czy dostawce oznacza to zapis przykładowy. zamawiający dopuszcza zaoferowanie rzeczy równoważnych, tj. takich które posiadają parametry nie gorsze od wskazanych w opisie technicznym. 3 Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej, w pozycji podstawa posiadają przykładową podstawę wyceny, którą należy traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.23.21.40-5, 45.50.00.00-2, 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.11-4, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray,, ul. Tadeusza Kościuszki 116, 62-030 Luboń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 318641,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 289213,32
Oferta z najniższą ceną: 289213,32 / Oferta z najwyższą ceną: 386567,33
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W DĘBNIE SP. Z O.O. Z UWZGLĘDNIENIEM DIET...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębno
(zachodniopomorskie)
DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z MODUŁAMI RUCH CHORYCH, APTEKA, APTECZKA ODDZIAŁOWA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łukowica
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH