PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała.

Urząd Gminy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krzynowłoga Mała / mazowieckie

Numer ogłoszenia

157935/2014

Opis

Krzynowłoga Mała: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała.
Numer ogłoszenia: 157935 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93939 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, woj. mazowieckie, tel. 029 7512720, faks 029 7512725.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała przy szkołach podstawowych w gminie Krzynowłoga Mała, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała.W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: Budowa placów zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: karuzele, sprężynowce, huśtawki, zjeżdżalnie, zestawy wielofunkcyjne wraz z bezpieczną nawierzchnią. Plac zabaw zrealizowany będzie w koncepcji zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia projektu, który zamawiający złoży w odpowiednim organie celem uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót.Do oferty należy dołączyć atesty i certyfikaty na całe urządzenia placu zabaw w języku polskim. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia.Urządzenia winny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz w przepisach bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. b)Wyposażenie pomieszczeń (zakup i montaż), z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szafy z pólkami i szufladami, szatnie, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki.c)Doposażenie (zakup i montaż) w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i RTV. Wykonawca wraz z urządzeniami i produktami przekaże zamawiającemu atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności CE.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji (formularz ofertowy).Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania).Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego.W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 32.30.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.31.40.00-6, 39.71.13.61-7, 39.72.00.00-5, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204039,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 237923,97
Oferta z najniższą ceną: 237923,97 / Oferta z najwyższą ceną: 237923,97
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Namysłów
(opolskie)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słubice
(lubuskie)
Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH