PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Pisarowce

Gmina Sanok

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sanok / podkarpackie

Numer ogłoszenia

140134/2014

Opis

Sanok: Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Pisarowce
Numer ogłoszenia: 140134 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45343 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Pisarowce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. /Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Pisarowce/, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót. 1. Zakres obejmuje: 1.1 przebudowę płyty boiska tj. wykonanie robót ziemnych, wykonanie krawężnika, wykonanie podbudów i nawierzchni oraz robót towarzyszących 1.2 montaż piłkochwytów 1.3 dostawę i montaż trybun. 2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace. 4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.91-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie przedstawione do dofinansowania w ramach projektu pn. /Modernizacja stadionu sportowego w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na euroboisku w Pakoszówce w gminie Sanok/, realizowanego w ramach działania /Odnowa i rozwój wsi/ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Trans-Drew Tadeusz Popiel, ul. Kołłątaja 36, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243707,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 297506,96
Oferta z najniższą ceną: 297506,96 / Oferta z najwyższą ceną: 427724,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cekcyn
(inne)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH