PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nakło nad Notecią / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

282643/2013

Opis

Nakło nad Notecią: Na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią
Numer ogłoszenia: 282643 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249093 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 386 79 01, faks 52 386 79 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm spełniającego wymagania WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania techniczne. - w ilości 700 Mg. Materiał uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Rodzaj i ilość kruszywa:
Kruszywo drogowe frakcji 0 - 31,5 w ilości 700 Mg,

Uziarnienie kruszywa:
Krzywa uziarnienia kruszywa, zgodnie z rys.12 WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania techniczne.
Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie stosownej normy, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy Zamawiającemu.

Dostawa kruszywa:
Dostaw kruszywa będzie wykonywana w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm spełniającego wymagania WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania techniczne. - w ilości 700 Mg. z załadunkiem, dostarczeniem i rozładunkiem na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
Poprzez sformułowanie dostawa kruszywa należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanych drogach bądź punktach na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dostawach częściowych w ilości zgłaszanej przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zamówienia częściowe, Zamawiający będzie składał w formie pisemnej na fax wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Spółka z o.o.; Spółka Komandytowa, ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38262,84
Oferta z najniższą ceną: 38262,84 / Oferta z najwyższą ceną: 71893,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH